Obecná jazykověda

Gramatika v mysli.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor doktorského studia je vhodný pro absolventy kterékoli filologie, neboť umožňuje odborné směřování stojící nad rámcem jednotlivých partikulárních oborů. Je otevřen i pro speciální metody studia jazyků a jejich vztahů, a to včetně metod matematických nebo sociologických a psychologických.

Doktorské studium obecné jazykovědy je začleněno do rámce Ústavu jazykovědy a baltistiky, který vznikl jako samostatné pracoviště Filozofické fakulty MU v roce 1995. Navázal na tradici obecné a srovnávací jazykovědy, která byla v Brně pěstována již od založení univerzity. Ústav je – podobně jako obdobné instituty na německých, rakouských a dalších světových univerzitách – zaměřen na výuku a bádání v různých oblastech obecné a srovnávací jazykovědy.

Učitelé pověření vedením doktorandů mají delší zkušenosti z této práce, neboť školí studenty tohoto typu studia zařazené v jiných filologických programech a pracují v komisích pro doktorské studium na jiných fakultách.

Výzkumná problematika pracoviště: Odborná a vědecká orientace pracovníků ústavu zahrnuje nejrůznější obory obecné a srovnávací jazykovědy v synchronním i diachronním pohledu. Upřesnění vědecké orientace učitelů ústavu ukazuje jejich publikační činnost zveřejněná na http://www.phil.muni.cz/jazyk. Souhrnnou informaci o zabezpečovaných oborech a o profilu učitelů včetně životopisných dat podávají také www fakulty. Z oblastí jejich specializace jsou vítána témata disertačních prací. Ústav úzce spolupracuje s ostatními filologickými ústavy FF MU, s Katedrou filozofie FF MU, s brněnskými pracovišti Ústavu pro jazyk český AV ČR a s filologickými i formálně-logicky/matematicky zaměřenými pracovišti univerzit v České republice i v zahraničí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat strukturu přirozeného jazyka na úrovni fonologické, morfologické, syntaktické i sémantické;
  • chápat obecné zákony přirozených jazyků i jednotlivé parametrické rozdíly mezi nimi;
  • pracovat s formálními i deskpriptivními nástroji lingvistiky, ale i matematiky a logiky.
(?)

Absolventi oboru jsou připraveni pro akademickou kariéru na filologických oborech českých, světových univerzit i akademií věd. Během doktorského studia musí publikovat několik článků a zúčastnit se běžných evropských i českých konferencí. Jsou tedy prakticky připraveni i k tomu, aby zpracovali větší množství informací, a pak je přesvědčivě dokázali prezentovat na mezinárodních fórech. Dále během doktorského studia musí odučit jisté množství kurzů, takže jsou připraveni i po stránce pedagogické.

(?)
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba interního doktorského studia činí 4 roky. Pak lze pokračovat v externím doktorském studiu (případně jím rovnou začít), dokud student nedopíše doktorskou práci. Profil studenta a studijní plán domlouvá student se svým školitelem, ale každý student doktorského studia musí absolvovat několik povinných kurzů (např. Filozofie jazyka, ...), viz web katedry. Na konci studia student napíše dizertační práci, kterou obhájí současně ve stejný den se složením doktorské zkoušky.

(?)

Povinnou součástí studia je vystoupení na mezinárodních i českých konferencích.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku skládá student po napsání a odevzdání dizertační práce. Při státní závěrečné zkoušce odpoví minimálně na 3 otázky, které mu zadá (předem) předseda oborové komise (v koordinaci se školitelem). Pokud úspěšně složí státní zkoušku, doktorská zkouška pokračuje obhajobou dizertační práce. U dizertační práce jsou obvyklé alespoň dva oponentské posudky (a samozřejmě posudek od školitele).

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Obecná jazykověda
Zkratka: OJ
Kód: 7310V115
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)