Polská literatura

Literatura jako klíč k polské kultuře a vizi světa.

Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru Polská literatura je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literárněvědné polonistiky, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovištích Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na polskou literaturu.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště s badatelskou orientací na komparatisticky pojatou analýzu mezislovanských literárních vztahů, vývojové procesy polské literatury a kultury, morfologické proměny literárních žánrů, dějiny polského dramatu a divadla, recepci literárních děl, česko–polské literární a kulturní vztahy, překladatelskou problematiku, polskou literaturu na Těšínsku apod.

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti literárněvědné polonistiky a slavistiky;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky polské literatury a polské a slovanské literární vědy na vysokých školách;
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku polské literatury.
(?)

Absolvent doktorského studia polské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin polské literatury, a to i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své specializace a nejméně jednoho světového jazyka. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých institucích, v literární a umělecké kritice, eventuálně v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti v širokém slova smyslu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Základní formou doktorského studia oboru Polská literatura je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů, realizovaných na FF MU, a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných oborových kurzů, zaměřených jednak na obecně literárněvědnou problematiku, jednak na speciální problematiku literárněvědné polonistiky.

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence ve světovém jazyce.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele. Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho 20 kr. za předměty metodologického základu, nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci ve světovém jazyce (A, F, N, R, Š), 40 kr. z povinných oborových kurzů, nejméně 6 kr. z volitelných teoretických kurzů, 20 kr. za semestrální zahraniční stáž, nejméně 110 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace a nejméně 40 kr. za publikace a účast na konferencích.

(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30-33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Polská literatura
Zkratka: POLI
Kód: 7310V125
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Polská literatura:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/