Románské jazyky

Per aspera ad astra.

Rozbalit vše

Cílem doktorského studia Románských jazyků je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti synchronní a diachronní lingvistiky. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a účinnost osvojené metodologie prokáže v předmětu své badatelské specializace.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vědecky traktovat odbornou lingvistickou problematiku;
  • metodologicky rozvíjet svůj obor;
  • uplatnit se ve vědeckých a univerzitních institucích a všude tam, kde je třeba teoretický, metodologický a vědomostní nadhled v kterékoli státní, soukromé, české či zahraniční instituci.
(?)

Absolvent oboru je připraven se zapojit do výzkumné činnosti a do profesí vyžadujících schopnost vysoce odborné lingvistické reflexe, zejména v univerzitním a akademickém prostředí, ve výzkumných ústavech, a to i na mezinárodní úrovni.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je osm semestrů, udělovaný titul: Ph.D.

Pro přístup ke státní doktorské zkoušce je třeba získat celkově 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří jak základ odborně profilujících předmětů oboru, tak specializační orientaci. Důraz je kladen na samostatnou přípravu k vědecké práci, zahraniční stáže, grantovou a publikační činnost.

(?)

1) Složení státní doktorské zkoušky: Je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci, včetně zahraničních, je-li třeba. Okruhy otázek jsou určeny individuálně po konzultaci se školitelem a oborovou komisí a oznámeny doktorandovi nejméně jeden měsíc před zkouškou. Okruhy rozšiřují specializační zaměření doktoranda a jsou zaměřeny především na orientaci v oboru a na schopnost argumentace. Otázky se týkají jednotlivých oblasti vědecké přípravy v synchronní a diachronní lingvistice;

2) Obhajoba doktorské práce: Předpokladem je úspěšné složení státní doktorské zkoušky. Doktorská práce je posouzena dvěma odborníky, z nichž alespoň jeden musí být externí. Obhajoba je veřejná a probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Románské jazyky
Zkratka: ROJA
Kód: 7310V137
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Školitelé v oboru románské jazyky spolupracují se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.