Ruský jazyk

Jazyk – klíč ke kultuře.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru Ruský jazyk je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti jazykovědné rusistiky. Ti budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště na poli jazykovědné rusistiky, které je orientováno na řešení dvou hlavních úkolů: 1) výzkum vývojových tendencí jazykového systému ruštiny, jehož cílem je zachytit a popsat změny v systému z pohledu synchronního a diachronního při uplatnění hledisek lingvokulturologických, sociolingvistických a psycholingvistických (kognitivních), 2) výzkum současné ruské věty z hlediska komunikativně pragmatického, tj. popis vztahu komunikativních funkcí a výpovědních forem. Přitom se programově respektuje konfrontace ruštiny s češtinou a současně se sleduje diferencující vliv dalších jazyků. Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky;
 • pedagogické činnosti v oblasti výuky ruského jazyka a ruské a slovanské jazykovědy a na vysokých školách;
 • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku ruštiny.
(?)

Absolvent doktorského studia oboru Ruský jazyk získá velmi dobré znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, srovnávací a obecné jazykovědy, dokonalý přehled o mluvnickém systému současných slovanských jazyků, hlubokou znalost předmětu své specializace a minimálně jednoho světového jazyka. Nabyté poznatky bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na ruský jazyk. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti překladatelství či v mediální oblasti.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy.

 • Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských studijních programů, realizovaných na FF MU, a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně je zajišťována mateřským oborem.
 • Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných oborových kurzů, zaměřených na obecnělingvistickou, slavistickou a rusistickou problematiku.
 • Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové kompetence v dalším světovém jazyce a prokázání znalosti základů latiny.

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele. Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na školitelském pracovišti.

Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho:

 • 20 kr. za předměty metodologického základu
 • nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š)
 • 10 kr. za zkoušku z latiny
 • 30 kr. z povinných oborových kurzů
 • nejméně 10 kr. z volitelných teoretických kurzů
 • 20 kr. za semestrální zahraniční stáž
 • nejméně 110 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace
 • nejméně 40 kr. za publikace a účast na konferencích
(?)

Doktorské studium se ukončuje ústní komisionální doktorskou zkouškou z dané oborové specializace a obhajobou doktorské disertace. Obě části probíhají zpravidla ve stejný den.

Organizace, průběh a hodnocení zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU (čl. 30-33): http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

(?)
6
Aktivní studenti
22

Specifikace oboru

Obor: Ruský jazyk
Zkratka: RJ
Kód: 7310V150
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Ruský jazyk:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/