Sociální politika a sociální práce (angl.)

Učíme se s nadhledem a systematicky poznávat, jak způsoby pomoci reagují na problémy, obtíže a potřeby lidí, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Rozbalit vše

Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce je vzdělávat odborníky, které zajímá zkoumat a koncipovat pomoc lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe, případně s podmínkami života v soudobé společnosti. Ať už má tato pomoc podobu intervencí sociální práce do životních situací klientů, opatření politiky sociálních služeb, modifikace podmínek poskytování pomoci v organizaci nebo programů sociální politiky. Ať už je předmětem zkoumání poznávání životních situací a sociálních problémů, koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření nebo typů opatření. Ať už je výzkum zaměřen na situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat výzkumné postupy potřebné ke komplexnímu poznávání sociálních problémů, obtížných životních situací a jejich řešení;
  • samostatně vědecky, s pomocí pokročilých výzkumných postupů reflektovat různé aspekty řešení sociálních problémů a obtížných životních situací;
  • tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy řešení sociálních problémů a obtížných životních situací;
  • po získání zkušeností koordinovat analytickou a koncepční práci v organizacích státního, nestátního, veřejného nebo koerčního sektoru;
  • disponovat poznatky a dovednostmi, které odpovídají nejnovějším trendům v rámci tematické oblasti své disertace;
  • koncepčně a metodicky rozhodovat v oblasti sociální politiky a sociální práce.
(?)

Absolventi doktorského studia sociální politiky a sociální práce nacházejí uplatnění ve výzkumných a akademických organizacích, v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb. V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, učiteli vyšších odborných škol a universit. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

(?)
  • Sociální pracovník
(?)

K obhajobě disertace a k závěrečná ústní zkoušce může přistoupit student, který splní následující podmínky: 1/ Získání 240 kreditů (dále jen ECTS) za předměty doktorského studia sociální politiky a sociální práce. 2/ Z uvedených 240 ECTS získá 135 ECTS za povinné předměty přípravy disertační práce, tzn., v prvním semestru předloží zdůvodnění výzkumné otázky disertace, která je akceptována; v šestém semestru předloží a obhájí úplnou konceptualizaci výzkumné otázky disertace; v osmém semestru předloží k obhajobě disertaci; během standardní doby studia (tj. během osmi semestrů) publikuje relevantním způsobem odbornou stať, která argumentuje konceptualizaci výzkumné otázky disertace; 3/ Z uvedených 240 ECTS získá 52 ECTS za povinně volitelné předměty teoretického základu a metodologie výzkumu. 4/ Z uvedených 240 ECTS dále získá 67 ECTS za volitelné předměty. 5/ Během standardní doby studia absolvuje semestrální pobyt, věnovaný konzultování a přípravě disertace, na zahraničním pracovišti. 6/ Relevantním způsobem publikuje nejméně dvě odborné stati, jejichž argumentace se stane součástí disertace. 7/ Složí požadovanou zkoušku z anglického jazyka (nebo předloží doklad o absolvování jejího ekvivalentu).

(?)

V rámci obsahu studia není vyžadována. V rámci volitelné části studia je možné získat ECTS za výzkumnou činnost, která se vztahuje k aplikaci teoretických a metodických poznatků a dovedností při řešení praktických otázek sociální práce či sociální politiky.

(?)

Studium je ukončeno 1/ obhajobou disertace a 2/ státní zkouškou, která je ústní. Ad 1/ Disertaci a její obhajobu posuzuje pětičlenná komise, která svá stanoviska opírá o studentovi předem známá vyjádření dvou oponentů. Jeden oponent a dva členové komise jsou vždy odborníci z jiných pracovišť než z Masarykovy university. Komise a oponenti při svém hodnocení přihlížejí zejména k následujícím kritériím: 1/ Jasnost formulace výzkumné otázky a explicitní argumentace relevantního postupu jejího zodpovězení autorem, tzn. zejména, explicitní argumentace pojetí konceptualizace, operacionalizace, metodiky zkoumání, validity empirických zjištění aj.). 2/ Široká orientace a komplexní porozumění autora teoriím a konceptům, které jsou uznávány mezinárodní oborovou komunitou a jsou relevantní z hlediska výzkumné otázky. 3/ Adekvátní aplikace teorií a konceptů, které jsou relevantní z hlediska výzkumné otázky, při interpretaci empirických zjištění. 4/ Zodpovězení výzkumné otázky autorem. 5/ Pojednání aplikačních implikací autorem, které je konzistentní s výzkumnou otázkou, použitou konceptualizací a novými poznatky autora. AD 2/ Státní zkouška spočívá v zodpovězení otázky, kterou studentovi po konzultaci s oponenty položí zkušební komise. Otázka od studenta vyžaduje komplexní pojednání některého z teoretických nebo metodologických témat, která se týká disertace a nebylo relevantním způsobem pojednáno během obhajoby. Otázka vyžaduje širší pojednání daného tématu, které překračuje argumentaci tématu v rámci disertace.

(?)

U PGS se nevyžaduje.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Sociální politika a sociální práce (angl.)
Zkratka: SPA
Kód: 6731V011
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6742 D-SP4 Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)