Srovnávací indoevropská jazykověda

Jazyk skrze myšlení, myšlení skrze jazyk.

Rozbalit vše

Absolvent oboru ovládá rozšířenou metodologii historicko-srovnávací lingvistiky a to jak z pohledu tradiční postmladogramatické tak i strukturální lingvistiky.

Seznámil se také i s podrobnějšími otázkami dějin oboru, v rámci oboru se specializoval dle svého odborného zájmu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně užívat metodologii historicko-srovnávací jazykovědy;
  • tyto znalosti používat v lingvistické analýze;
  • analyzovat problémy vývoje indoevropských i jiných jazyků.
(?)

Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa k akademické práci v lingvistice, případně se může absolvent využívat své znalosti v praktické práci s jazykem (ať už jde o učitelství, tlumočnictví, překladatelství aj.).

Získané vzdělání mu umožňuje intimní znalost vývoje jazykové stavby a principů jazykové struktury, tj. práce jako jsou překladatelství, redaktorská činnost, publicistika, uplatní se pak i v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském či cizím jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia oboru jsou čtyři semestry, je nutné celkem získat nejméně 120 kreditů dohromady za povinné a volitelné předměty. Student se řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Závěrečnou zkoušku tvoří tři dílčí ústní otázky, zadané podle seznamu zveřejněného na webu Ústavu jazykovědy s ročním předstihem (http://www.phil.muni.cz/jazyk/studium.html#okru). Známka je průměrem dílčích známek z otázek.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Srovnávací indoevropská jazykověda
Zkratka: SIEJ
Kód: 7310V170
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)