Anorganická chemie

Nové anorganické sloučeniny a materiály pro budoucnost

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru Anorganická chemie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalosti anorganické chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze všech chemických disciplín s rozšířenými vědomostmi ze systematické anorganické chemie, struktury a vlastností anorganických sloučenin a metod jejich studia. K tomuto základu jsou přiřazeny prohlubující a rozšiřující předměty z koordinační chemie, chemie pevné fáze a anorganických materiálů a organometalické chemie, a specializované přednášky z pokročilých syntetických metod, rentgenové strukturní analýzy, NMR spektroskopie, vibrační spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a dalších analytických metod. Při praktické přípravě absolventů během vypracování diplomové práce je kladen důraz na experimentální stránku syntetické anorganické a organometalické chemie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexně řešit chemické problémy kvalifikovaným preparativním výzkumem a na něj navazujícím výzkumem strukturním;
  • používat techniky práce se sloučeninami nestálými, extrémně citlivými na vzdušnou vlhkost a kyslík i látkami agresivními;
  • účelně využívat fyzikálně chemických a výpočetních metod pro studium struktury látek;
  • bezpečně zacházet s nebezpečnými chemickými látkami a školit v tomto zacházení další pracovníky;
  • efektivně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou v oblasti chemie;
  • veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vědecké práce.
(?)

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni. Absolventi se uplatňují v různých oborech činnosti, zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmysl, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních. Studium je dobře připraví i na možné pokračování v doktorském studiu na domácích nebo zahraničních univerzitách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry a pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v oboru studia. Povinné předměty jsou zaměřeny na systematickou anorganickou chemii, strukturu anorganických sloučenin a fyzikálně chemické metody studia. Diplomovou práci student volí na počátku studia z vypsaných téma oboru. Přesné rozdělení kreditů mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a doporučené studijní plány studenti naleznou ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Předmět Odborná praxe v trvání 3 týdny je povinným předmětem magisterského studia. Hlavním cílem odborné praxe je seznámení se s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru mimo Masarykovu univerzitu nebo výrobního provozu/laboratoře. Konkrétní náplň odborné praxe je stanovena ve spolupráci s vybraným externím pracovištěm.

(?)

Diplomovou práci student vypracuje z témat vypsaných Ústavem chemie. Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky ze dvou povinných předmětů (Systematická anorganická chemie a Struktura a vlastnosti anorganických sloučenin a metody jejich studia) a jednoho volitelného předmětu z výběru Koordinační chemie, Chemie pevné fáze a anorganických materiálů a Organometalická chemie. Příslušné znalosti získá student absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů studijního plánu. Okruhy otázek pro jednotlivé předměty jsou uvedeny na http://ustavchemie.sci.muni.cz/files/pdf/pozadavky_mgr_anorgchem.pdf

(?)

Absolvování magisterského studijního oboru Anorganická chemie umožní hladký přechod do doktorských chemických programů. Po osvojení základů anorganické chemie si student podle vlastního zájmu buduje svou specializaci výběrem vhodných volitelných předmětů z nabídky chemie anorganické, materiálové, organokovové, koordinační a strukturní chemie. Absolventi jsou rovněž připraveni pro studium anorganické chemie na zahraničních vysokých školách.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Anorganická chemie
Zkratka: ANOR
Kód: 1401T002
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta