Fyzikální chemie

Fyzikálně chemické principy a metody - klíč k chemickým objevům

Rozbalit vše

Posláním dvouletého magisterského studijního oboru Fyzikální chemie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro široké spektrum činností v chemických a příbuzných oblastech, ve kterých jsou používány fyzikálně chemické metody a postupy, jako například biofyzika, molekulární biologie, lékařství, toxikologie, hygiena a další. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, na jejichž základě bude absolvent schopen samostatně provádět fyzikálně chemická měření, vyhodnocovat získané údaje a dělat kvalifikované závěry.

Obor je zaměřen na prohloubení základních znalostí z fyzikální chemie v oblasti studia struktury molekul prostřednictvím fyzikálně chemických a kvantově chemických metod, symetrie molekul, elektrochemických procesů, kinetiky chemických procesů a statistické a nerovnovážné termodynamiky.

Důraz je kladen na získání schopnosti správně posoudit danou situaci a volit vhodné metody studia adekvátně k danému fyzikálně chemickému problému a studované soustavě. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na fyzikálně chemické přístupy pro studium a popis struktury látek a dějů, které v nich probíhají.

Studenti se mohou v průběhu dvou let v rámci povinných předmětů a vhodného výběru doporučených volitelných předmětů profilovat a zaměřit se speciálně, např. na kvantově chemické výpočty elektronové struktury molekul a pevných látek, termodynamické procesy v komplexních soustavách a materiálech, kinetické aspekty chemických reakcí, metody studia struktury molekul a látek na makro až nanoúrovni, studium biomolekul a další témata.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v moderních fyzikálně chemických metodách a jejich používání a v provádění fyzikálně chemických výpočtů.

Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické a praktické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí moderních metod výzkumu a získávání fyzikálně chemických informací. Tato příprava vytváří nejen teoretický základ pro další studium absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též praktickými dovednostmi z oblasti výpočetní techniky, zpracování dat a získávání dat z databází.

Studenti mají možnost se zapojit do výzkumných programů v rámci řešení grantových projektů, které jsou orientovány do oblasti výzkumu nanomateriálů se specifickými užitnými vlastnostmi (katalyzátory, termoelektrické materiály, senzory apod.), do oblasti kvantově chemických výpočtů, chemických dějů, struktury a dalších. Pro tyto účely je k dispozici moderní přístrojové vybavení pro charakterizaci velikosti a morfologie nanočástic, měření hmotnostních spekter, spektrální měření v různých vlnových oblastech, termickou analýzu a efúzní měření a další. Dále jsou k dispozici výpočetní klastry pro kvantově chemické a termodynamické výpočty.

Studenti mohou také využít některého ze zahraničních studijních pobytů v rámci aktivity ERASMUS+.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, odpovídající soudobému stavu poznání v oboru fyzikální chemie;
  • komplexního přístupu k řešení chemických problémů;
  • orientovat se v běžné přístrojové technice celého chemického oboru;
  • využívat a umět zpracovávat data z fyzikálně chemických databází;
  • pracovat s výpočetními programy a programy pro statistické vyhodnocení dat;
  • pracovat se zdroji chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data;
  • s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický a praktický problém v oboru;
  • uplatnit svoji specializaci ve zvoleném oboru;
  • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce.
(?)

Absolventi magisterského oboru Fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě MU se uplatní ve všech oborech činnosti, kde se využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby anebo kde je vyžadováno vzdělání orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů. Jsou to zejména chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou absolventi připraveni nejen na profesní působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Pro vytvoření studijního plánu v magisterském oboru Fyzikální chemie může student využít doporučeného studijního plánu, který rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby dvou let a zaručuje studentům, kteří podle něho studují, splnění povinností nutných k ukončení magisterského studia během této standardní doby. Studijní plán sestává z povinných předmětů a studentem vybraných doporučeně volitelných předmětů.

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru nejméně 120 ECTS kreditů z povinných a volitelných předmětů. Z volitelných předmětů pak minimálně 112 ECTS kreditů z předmětů z přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd a z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro magisterský studijní program Chemie jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu jako doporučeně volitelné. Každý akademický rok studia musí student absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení Zacházení s chemickými látkami. U povinných předmětů musí student respektovat stanovené návaznosti na předměty, u kterých je vyžadováno předchozí absolvování. Student musí dále během studia zpracovat diplomovou práci na zadané téma, které si volí z nabídky v oboru.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty –http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy.

(?)

Studenti magisterského oboru Fyzikální chemie mají v 2. semestru povinnost absolvovat odbornou praxi. Tato povinnost může být ale splněna již během jejich bakalářského studia. Odborná praxe je třítýdenní a studenti si ji sami individuálně domlouvají na chemicky zaměřených pracovištích (výrobní podnik, výzkumný ústav, laboratoř apod.). Mimo to mohou využít podniků a institucí, se kterými má Ústav chemie smluvní spolupráci.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent má všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi a že je schopen vést debatu na odborné úrovni. Smyslem zkoušky není opakování zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušení detailních znalostí.

Státní závěrečná zkouška sestává z tří tematických okruhů: 1) Struktura molekul a fyzikálně chemické metody jejich studia (kvantově chemické metody popisu elektronové struktury molekul, základní spektroskopické metody pro studium struktury molekul, základní elektroanalytické metody pro studium struktury molekul a pro stanovení jejich fyzikálně chemických parametrů), 2) Statistická termodynamika a termodynamika nerovnovážných procesů a 3) Kinetika chemických procesů.

Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba magisterské diplomové práce. Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu, úroveň práce a její prezentace.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru Fyzikální chemie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU je možné pokračovat v některém z nabízených doktorských programů. Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v několika studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje. Podrobnosti o jednotlivých oborech studia a pravidla pro studium je možné nalézt na http://www.sci.muni.cz/ v části Doktorské studium.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Fyzikální chemie
Zkratka: FCHE
Kód: 1404T001
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Další doplňující informace o magisterském oboru Fyzikální chemie lze nalézt na adresách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/?q=fyz_chem

http://www.sci.muni.cz/~sopousek/