Fyzioterapie

Pomáhat předcházet i léčit.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium fyzioterapie pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

- Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?

- Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?

- Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?

- Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?

- Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní obor?

- Přitahuje vás práce se sportující populací?

- Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?

- Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat a vysvětlit v souladu s obory kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd základní teoretické a metodologické poznatky z oboru léčebné a preventivní rehabilitace;
  • na základě teoretických znalostí prakticky aplikovat diagnosticko-terapeutické přístupy a metody;
  • vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit v rámci diferenciální diagnostiky klíčový problém a na základě poznatků v souvislostech navrhnout a aplikovat terapeutický plán;
  • u pacientů s konkrétní diagnózou generovat a obhájit zvolený diagnosticko-terapeutický postup komprehenzivní rehabilitace a nést za něho plnou zodpovědnost;
  • navrhnout preventivní nebo terapeutický pohybový program pro klienty z řad závodních i nezávodních sportovců všech věkových skupin zdravé i hendikepované populace;
  • na základě svých odborných znalostí a dovedností se podílet na integraci hendikepovaných spoluobčanů a na zlepšení kvality jejich života;
  • popsat pravidla a zásady etického chování a jednání v rámci poskytování péče o své klienty a pacienty;
  • uplatnit základní poznatky vědecké metodologie a v rámci výzkumného projektu navrhnout a vypracovat model případové studie.
(?)

Jako absolventi bakalářského studijního oboru fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

(?)
  • Fyzioterapeut
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka. Při průchodu studiem se studenti řídí kontrolní šablonou v informačním systému MU, kterou mají přiřazenou už při zahájení studia.

(?)

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

(?)

Státní závěrečná zkouška probíhá formou ústní zkoušky, jejímž cílem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a postupech z jednotlivých oborů a o širších souvislostech mezi nimi a prověřit, zda je student schopen vést debatu na odborné úrovni.

Státní závěrečná zkouška má tři části. První je praktická zkouška, u které student prokazuje na konkrétním pacientovi praktické znalosti a dovednosti z oboru (vyšetření, testování, stanovení diagnózy a návrh terapeutického postupu). U ústní zkoušky student obdrží tři otázky z tematických okruhů Obecná a sportovní kinezioterapie, Fyzikální terapie a Fyzioterapie v klinických oborech. Třetí součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Vypracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost zpracovat výsledky odborné práce vedené většinou formou řízené kazuistiky. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace práce.

(?)

Absolvent bakalářského studijní programu fyzioterapie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve dvouletém prezenčním navazujícím magisterském programu Fyzioterapie (Lékařská fakulta MU), prezenčním programu Kondiční trenér a aplikovaná kineziologie (Fakulta sportovních studií MU).

(?)
4
Aktivní studenti
190

Specifikace oboru

Obor: Fyzioterapie
Zkratka: FYZI
Kód: 5342R004
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Fakulta sportovních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sportovních studií

Nejčastěji zapisované předměty