Učitelství přírodopisu pro základní školy

Příroda je mnohem různorodější

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studiem magisterského stupně Učitelství přírodopisu pro ZŠ absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jednak jako učitel předmětu Přírodopis na ZŠ, jednak jako učitel předmětu Biologie na nižším stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech svého aprobačních oboru (znalosti obsahu) Přírodopis. Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace (viz tab. 1) a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má odborné teoretické i praktické znalosti a dovednosti učitelství oboru Přírodopis (ve všech dílčích disciplínách - neživá příroda, botanika, zoologie, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie), pedagogika, psychologie;
  • umí realizovat různé postupy a techniky biologické práce včetně mikroskopování;
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti žáků ve vzdělávacím procesu;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Učitel pro základní školy všeobecně vzdělávacího předmětu Přírodopis na ZŠ a Biologie nižších ročníků víceletých gymnázií.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia činí 2 roky.

(?)

Součástí studia je učitelská praxe - náhledy výuky Přírodopisu a také vlastní učitelská praxe v předmětu Přírodopis.

(?)

Státní závěrečná zkouška oboru Učitelství přírodopisu sestává ze čtyř dílčích otázek:

- standardní výuka některého oboru Přírodopisu,

- alternativní výuka některého oboru Přírodopisu,

- oborovědidaktický modul,

- odborný antropologický modul.

Tři první otázky zjišťují dovednosti a znalosti studenta z výuky Přírodopisu, poslední monitoruje odborné znalosti Mgr. stupně.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce v rozsahu 50 - 70 normostran.

Více informací lze nalézt na stránce Katedry biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Zkratka: PR2
Kód: 7503T125
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta