Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Technická a informační výchova je základ naší průmyslové budoucnosti.

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Technická a informační výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Technická a informační výchova a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, které mají být ve výuce zprostředkovány. Výstupem z učení v oborové služce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru technická a informační výchova, které podstatným způsobem přesahují kurikulum vyučovacího předmětu a současně mají relevanci pro koncipování, plánování, realizaci a hodnocení výuky v příslušné oblasti vzdělávání. Navazující magisterské studium technické a informační výchovy se soustředí na syntézu analytických odborných vědomostí a dovedností prostřednictvím předmětu odborně technických (např. Konstruování a parametrické modelování, Novinky ve vědě a technice) či předmětů informatických (např. Tvorba www aplikací, E-learning).

Cílem studia je:

- připravit absolventy na výkon profese učitele technické a informační výchovy na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií;

- rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z technických a informatických vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu;

- získávat znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů v prostředí školy, v laboratoři a v dílnách;

- rozvíjet znalosti a dovednosti z technických a informatických oborů směrem k jejich využití v praxi;

- rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy v oboru technická a informační výchova.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozvíjet základní základní teoretické znalosti a praktické dovednost v technickém vzdělávání (technické materiály, elektronika a elektrotechnika) a informačním vzdělávání, pedagogice, psychologii, atd.;
  • aplikovat výukové postupy a metody v oblasti techniky a informatiky ve výuce na základních školách;
  • hodnotit výstupy žáků ve vzdělávání na základních školách.
(?)

Uplatnění absolventa zahrnuje:

- učitel všech vyučovacích předmětů technického a informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Práce s technickým materiálem, Design a konstruování, Svět práce, Provoz a údržba domácnosti, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií);

- učitel všech vyučovacích předmětů informačně technologického charakteru na základní škole vytvořených podle RVP ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Za obor je to standardně 26 kreditů odborných předmětů, 7 kreditů oborové didaktiky a dále celkem 14 kreditů reflektované praxe. Součástí je závěrečná diplomová práce skládající se ze 3 předmětů (14 kreditů).

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe z daného oboru (Učitelská praxe 2, Seminář k učitelské praxi 2 a Učitelská praxe 3) jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Technická a informační výchova včetně oborové didaktiky;

- Druhý obor včetně oborové didaktiky;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín technické a informační výchovy včetně oborové didaktiky.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Zkratka: TE2
Kód: 7503T126
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta