Všeobecné lékařství (angl.)

Medicína - Věda o nemocech i umění léčit nemocné lidi

Rozbalit vše

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Studium Všeobecného lékařství je společným základem a předpokladem veškerých lékařských specializací a disciplín. Každý, kdo se chce stát lékařem, musí tento obor vystudovat.

Studium medicíny je vůbec nejdelší magisterský prezenční obor. Musí vás totiž vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, abyste po studiu mohli nastoupit na dráhu lékaře, pod odborným dohledem pracovat v nemocnicích a ambulantních zařízeních a zahájit další specializační vzdělání.

Studijní plán zahrnuje nejprve rozsáhlé teoretické předměty, které vám umožní pochopit fungování a strukturu těla a také mechanizmy, které můžeme případně ovlivňovat léčbou. Patří mezi ně například Anatomie, Biochemie nebo Fyziologie.

Nabyté znalosti následně využijete v preklinických předmětech, například v Patologii, Mikrobiologii nebo Farmakologii, které vám přiblíží podstatu nemocí a změny struktur tkání, orgánů a celého těla za patologických stavů a také poznáte, jaké máme možnosti zasahovat léčebně v průběhu nemocí. Teprve s těmito znalostmi pochopíte principy diagnostiky a léčby nemocí u pacientů. Získáte základy nezbytné pro lékařské uvažování v klinických předmětech jako je Chirurgie, Vnitřní lékařství nebo Diferenciální diagnostika.

Ve studiu jsou zohledněny i specifické potřeby různých věkových skupin. Během studia se seznámíte i se základy Pediatrie, Gynekologie a Porodnictví nebo Geriatrie. Získáte také znalosti v oblasti ovlivňování zdraví populace a organizace zdravotní péče.

Studium medicíny je velmi různorodé. Zahrnuje klasické přednášky, laboratorní cvičení, semináře, pitvy, ale i stáže ve zdravotnických zařízeních nebo simulační výuku. Jako medici budete mít také možnost zapojit se do výzkumných aktivit fakultních pracovišť.

Vystudovat Všeobecné lékařství je velmi náročné, trvá 6 let (přibližně 5500 hodin výuky). Musíte počítat s tím, že pobytem ve škole a samostudiem strávíte mnoho času. Ochota naplno se věnovat studiu je předpokladem úspěchu. Odměnou za vynaložené úsilí je velmi kvalitní vzdělání umožňující zajímavé, naplňující a prestižní povolání s velkou tradicí a vysokou uplatnitelností na trhu práce.

Je studium oboru pro vás?

Položte si následující otázky:

- Mám silnou motivaci stát se lékařem?

- Jsem ochoten věnovat studiu obrovské množství času a počítám s tím, že ani po 6 letech mé vzdělávání nekončí?

- Jsem dobrý v předmětech biologie, chemie, fyzika a matematika?

- Umím se rychle rozhodovat a nebojím se činit rozhodnutí?

Pokud jste odpověděli kladně, pak je tento studijní obor pro vás.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnit teoretické a praktické znalosti z biofyziky, biologie, biochemie, farmakologie, anatomie, morfologie a fyziologie lidského organismu za normálních i patologických stavů, v rozsahu, který je definován v anotacích jednotlivých předmětů.
  • Dokonale rozpoznává stavy ohrožující život a poskytnout kvalifikovanou pomoc.
  • Ovládá základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím jednodušší přístrojové techniky a základních laboratorních metod včetně diferenciální diagnostiky chorob, které jsou v naší populaci rozšířeny nebo které jsou významné pro svou závažnost.
  • Prakticky zvládá základní léčebné a ošetřovatelské výkony.
  • Je obeznámen s principy diagnostiky a léčby všech závažnějších poruch zdraví a jejich třídění podle naléhavosti, způsobu a místa léčby. Ovládá principy léčby závažnějších poruch zdraví.
  • Uplatňuje pravidla primární a sekundární prevence a podpory zdraví.
  • Má základní znalosti a dovednosti v oblasti radiační ochrany.
  • Je obeznámen s organizací zdravotnictví v ČR a základními právními aspekty. Zná ekonomická pravidla vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Chápe společenské a ekonomické determinanty zdravotního stavu a důsledky nemoci.
  • Ovládá základy lékařské psychologie a profesní etiky kontaktu lékaře s pacientem, a je schopen je aplikovat v lékařské praxi.
(?)

Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

(?)
  • Lékař
(?)

Studijní plán je předmětově orientovaný. Zahrnuje 45 povinných předmětů, 20 povinně volitelných a 10 volitelných předmětů, a kolem 40 výběrových přednášek. V průběhu 1. - 6.semestru studenti povinně zapisují 5 povinně volitelných předmětů z nabídky, v průběhu 7. - 11. semestru studenti povinně zapisují 5 povinně volitelných předmětů z nabídky.

Jako volitelné mohou studenti zapisovat i další předměty z ostatních fakult MU.

Studium je založeno na postupném průchodu studenta teoretickými, preklinickými a posléze klinickými předměty. Teoretické předměty jsou soustředěny převážně do prvních dvou let studia. Výuka předmětu se obvykle skládá z přednášek, praktických cvičení a seminářů. Již ve 4. semestru je zahájena výuka Klinické propedeutiky a čtyřsemestrového předmětu Teoretické základy klinické medicíny. Třetí rok studia zahrnuje preklinické předměty a je přípravou ke studiu předmětů klinických. Během čtvrtého a pátého ročníku prochází student postupně klinickými předměty. Klinické předměty se typicky skládají z přednášek a stáží na jednotlivých klinikách. Poslední rok je věnován zejména předpromočním stážím, při nichž studenti pracují na klinikách pod dozorem zkušených lékařů. V průběhu studia absolvují posluchači čtyři prázdninové stáže v nemocnicích. Výuka v prvních třech ročnících probíhá v týdenním režimu, od 7.semestru je zahájen blokový režim klinických stáží.

Studium probíhá podle kreditového systému, pro postup do následujícího semestru je rozhodující dosažení minimálního počtu kreditů (od akad.roku 2012/13 – 20 kreditů/semestr). Kromě toho je pro zápis předmětů zaveden systém prerekvizit, na základě kterého jsou na principu logické návaznosti striktně vymezeny podmínky zápisu předmětů (znalosti získané při studiu předmětu v nižším ročníku jsou základem pro studium předmětů ve vyšším ročníku). Rozsah týdenní kontaktní výuky se pohybuje kolem 30 hodin, u každého předmětu je nezbytným předpokladem samostudium, jehož rozsah je minimálně 15 hodin týdně.

(?)

Nedílnou součástí studia Všeobecného lékařství je praxe, a to v rozsahu minimálně 22 týdnů. Praxe začínají po 4. semestru studia.

- 1) Po 4. semestru – 2 týdny na interně či chirurgii

- 2) Po 6. semestru – 1 týden praxe primární péče

- 3) Po 8. semestru – 2 týdny na interně a 2 týdny na chirurgii

- 4) Po 10. semestru – 2 týdny porodnictví a gynekologie

- 5) V 11. – 12. semestru – 3 až 7 týdnů předpromoční praxe, a to v podobě 7 týdnů vnitřního lékařství, 5 týdnů chirurgie a 3 týdnů pediatrie.

Kromě předpromočních praxí ve smluvních fakultních nemocnicích můžete absolvovat praxe i v krajských nemocnicích a na terénních pracovištích, případně v zahraničí.

(?)

Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá z pěti částí.

Zdraví, prevence, zdravotnictví v semestru 10..12

Pediatrie v semestru 11..12

Porodnictví a gynekologie v semestru 11..12

Vnitřní lékařství v semestru 11..12

Chirurgie v semestru 11..12

Všechny součásti rigorózní zkoušky jsou zkoušeny komisionálně, komise jsou jmenovány děkanem. Ve třech předmětech studenti před SRZ prochází předpromoční praxí v délce 3-7 týdnů (Vnitřní lékařství – 7 týdnů, Chirurgie – 5 týdnů, Pediatrie 3 týdny). Při této praxi studenti pracují u lůžek pacientů pod dozorem lékaře. Samostatně provádějí vyšetření, navrhují diagnostický a léčebný postup. Vedou dokumentaci a administrativu spojenou s hospitalizací nemocných. Je kladen důraz na adekvátní formu komunikace s nemocnými a získání návyků při řešení krizových a problémových situací a dodržování správné profesní etiky.

Státní závěrečné zkoušky jsou završením šestiletého studia oboru. Student při zkoušce musí prokázat nejen znalosti daného předmětu, ale i základní znalosti z ostatních klinických, preklinických i teoretických předmětů, schopnost klinického myšlení a odpovídajícího profesního vyjadřování. V klinických předmětech musí být schopen přesvědčivě analyzovat zdravotní problém dle schématu definice, etiopatogeneze, klinické příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba.

(?)

Absolventi magisterského studia v oboru Všeobecné lékařství mohou pokračovat ve studiu v jednom z 26 oborů doktorského studia.

(?)
12
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Všeobecné lékařství (angl.)
Zkratka: VLA
Kód: 5103T065
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta