Veřejná politika a lidské zdroje

Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.

Rozbalit vše

Studium oboru Veřejná politika a lidské zdroje umožňuje získat klíčové poznatky z disciplín jako je sociologie, ekonomie, politologie, právo či sociálně-vědní výzkum a jejich prostřednictvím porozumět, analyzovat a navrhovat konkrétní kroky, jak řešit celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování současných společností. Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, majetkové, mravnostní či násilné kriminality, migrace, zdraví a závislostí, bezdomovectví, péče o předškolní děti či staré lidi apod., které jsou řešeny dílčími veřejnými politikami. Studium na tomto oboru vychovává experty schopné nejen výše zmíněné sociální problémy analyzovat, ale i odborně hodnotit vhodnost a úspěšnost jednotlivých státních i nestátních politik a v jejich rámci uplatňovaných nástrojů a opatření.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat a porozumět aktuálním sociálním problémům a způsobům jejich řešení v jednotlivých státech, regionech, lokalitách, domácnostech
  • vytvářet, navrhovat a implementovat nové a adekvátní programy a opatření veřejné politiky (zejména sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, zdravotní politiky, rodinné politiky, bytové politiky apod.)
  • zastávat řídící funkce v organizacích státní správy a samosprávy (na jednotlivých ministerstvech, úřadech, obcích), v ziskových i neziskových organizacích
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako analytici, pedagogové, mluvčí, poradci, manažeři, státní či komunální úředníci či tvůrci a koordinátoři konkrétních programů veřejné a sociální politiky ve státním i nestátním sektoru. Mezi stávajícími absolventy jsou úspěšní mluvčí a poradci Ministerstva práce a sociálních věcí, Policie ČR, ředitelé neziskových organizací, manažeři a personální pracovníci v českých i mezinárodních podnicích. Například i v nadnárodních IT firmách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Studuje se v vždy kombinaci s jiným oborem. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 90 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 62 resp. 56 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci pokud ji konají na oboru). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 26 resp. 31 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Z těchto může nejvýše 5 kreditů nahradit volitelnými předměty. Studenti jsou dále povinni absolvovat předmět tělesné výchovy (1 kredit) a doložit minimální jazykové kompetence. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vyučovaný v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia či v zahraničí.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinně volitelnou součástí studia oboru VPLZ je odborná praxe provázená supervizí minimálně v rozsahu 150 hodin (viz předměty VPL160, VPL161).

(?)

Státní zkouška v bakalářském dvouoborovém studiu VPLZ má dvě části:

obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu 7.500 až 18.000 slov

písemná zkouška (10 otevřených otázek) ze dvou předmětů - z veřejné politiky a sociální politiky, a dále ze základů organizace a řízení.

Obě části státní zkoušky se konají ve stejném semestru, každá část probíhá v jiný den.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu na oboru VPLZ nebo na jiném oboru (studium je dvouoborové).

V magisterském studiu VPLZ je možné si vybrat ze tří specializací:

Personální management a organizační rozvoj, Sociální politika, Trh

práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Zkratka: VPLZ
Kód: 6731R028
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7202 B-KS Mediální a komunikační studia
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií

viz webové stránky Katedry sociální politiky a sociální práce

http://www.spsp.fss.muni.cz