Religionistika

Výzkum náboženství z mezioborové perspektivy.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je systematická příprava na odbornou práci v religionistice nebo spřízněných disciplínách. Studium se zaměřuje na původní a tvůrčí práci pod vedením školitele. Studenty postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání a analýzu dat či pramenných údajů až po publikaci výsledků a sepsání disertace.

Studium je organizováno na základě kreditového systému, jenž skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních pobytů či terénního výzkumu. Páteř studia tvoří čtyři doktorské semináře. V těchto seminářích studenti dokončují návrh disertačního výzkumného projektu, čtou a ve formě esejů zpracovávají náročné teoretické texty, zdokonalují se v akademickém psaní, navrhují svůj publikační projekt, seznamují se s průběhem recenzního řízení a dalšími praktickými i etickými aspekty publikační činnosti a zpracovávají disertaci. Během studia sepisují alespoň jednu recenzi na odbornou knihu vztahující se k jejich disertačnímu projektu, cvičnou, případně skutečně podanou grantovou přihlášku a odbornou studii týkající se některého z ústředních témat disertace. Rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se alespoň jedné domácí a alespoň jedné mezinárodní konference. V dalších kurzech rozšiřují a prohlubují své kompetence v oblasti teorie a metodologie a v souladu se studijním plánem absolvují další teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jejich odbornému zaměření a disertačnímu projektu. Pod dohledem školitele se podílejí na výuce bakalářských studentů a získávají tak pedagogické zkušenosti.

Doktorské studium religionistiky je určeno absolventům magisterského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména sociologie, antropologie, historie nebo psychologie, kteří chtějí pod vedením školitele rozvíjet své dovednosti a usilovat o uplatnění v akademické sféře.

K profilovým výzkumným oblastem školitelů Ústavu religionistiky FF MU patří prosociální účinek rituálů, využití analýzy sítí k výzkumu šíření náboženských inovací, nenáboženství a ateismus, náboženství Římské říše, raný judaismus a rané křesťanství, nekonformní hnutí křesťanského středověku, středověké křesťanské misie do Asie a křesťanství v Indii, islámský reformismus, vizuální kultura buddhismu, československá orientalistika ve 20. století, starověké čínské texty, japonský buddhismus, diskurzivní analýza internetových médií, terénní výzkum současné religiozity a dynamika sakralizace a odkouzlení v moderním světě.

Doktorské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity využívá zázemí Ústavu religionistiky, mezinárodně uznávaného pracoviště s nejdelší historií výuky religionistiky v České republice. Mezi srovnatelnými doktorskými programy v České republice i v zahraničí se vyznačuje především zaměřením na výrazně interdisciplinární výzkum (využití analýzy sítí a geografických informačních systémů, kognitivní věda, experimentální psychologie, historická antropologie), důrazem na přenositelné dovednosti, zapojováním studentů do týmových projektů a rozsáhlou sítí mezinárodních kontaktů v profilových výzkumných oblastech, která absolventům usnadňuje pozdější pracovní uplatnění, případně úspěch postdoktorského projektu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd;
 • propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce v humanitních a sociálních vědách;
 • užívat na pokročilé úrovni vybrané metody sběru a analýzy dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
 • navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní religionistický výzkum;
 • přesvědčivě ozřejmit teoretická východiska vlastního výzkumu;
 • zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice;
 • orientovat se v praktických i etických aspektech výzkumu a publikační činnosti;
 • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastních textů;
 • sepsat kvalitní a přínosný odborný text vyhovující mezinárodním standardům;
 • předávat získané znalosti a zkušenosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací;
 • uplatnit získané pedagogické zkušenosti a organizační dovednosti v praxi.
(?)

Absolventi doktorského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nacházejí uplatnění v pedagogické a vědecké práci v religionistice a příbuzných oborech, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, v neziskových organizacích a poradenství se zaměřením na menšiny a mezikulturní překlad, ve státní správě na pozicích vyžadujících kulturní přehled a odborně podložené rozhodování, ve školství, ve sdělovacích prostředcích a v překladatelství společenskovědní a humanitní literatury.

Zaměstnavatelům v akademické sféře mohou nabídnout výborný přehled o oboru religionistiky a aktuálním dění v teorii a metodologii oboru na mezinárodní úrovni, mezioborové uvažování, důraz na teoretickou podloženost a empirickou přesnost výzkumu a zkušenosti s výzkumem, výukou, publikační činností a přípravou grantových přihlášek a projektů.

Ostatním zaměstnavatelům mohou nabídnout analytické dovednosti, mezikulturní rozhled, schopnost práce na náročných a dlouhodobých projektech, samostatné a kritické myšlení a dovednost připravovat kvalitní podklady k odborně zakotvenému rozhodování.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů ve stanovené struktuře. Povinné předměty tvoří základ studia, směřují k získání potřebných odborných kompetencí a k sepsání disertační práce a jejich podíl činí 236 kreditů. V rámci povinně volitelných předmětů, jež tvoří 4 kredity, si studenti z nabídky volí cizí jazyk podle svého zájmu a odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou zveřejněny na stránkách fakulty.

(?)

Státní doktorská zkouška z religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity probíhá ústně a skládá se z obhajoby disertační práce a ústní zkoušky.

V disertační práci studenti předkládají výsledky, k nimž pod vedením školitele dospěli. Práce musí obsahovat původní výsledky, jež byly zveřejněny nebo přijaty ke zveřejnění. Může mít ve shodě se Studijním a zkušebním řádem MU buď podobu monografickou, nebo podobu souboru již uveřejněných nebo do tisku přijatých tematicky souvisejících prací opatřených uceleným úvodem do problematiky a komentářem. V prvním případě jde o monografickou studii v rozsahu 180 000 až 270 000 znaků včetně mezer (100–150 normovaných stran). V druhém případě není určen rozsah, ale musí se jednat o alespoň pět článků, z nichž alespoň čtyři musejí být publikovány či přijaty k vydání v časopisech zařazených do databází Scopus či Web of Science nebo na seznam ERIH a alespoň u tří z nich musí být doktorand hlavním autorem.

Ústní zkouška sestává z následujících částí:

1) Vystoupení na téma z obecné religionistiky. Doktorand/doktorandka si připraví asi desetiminutovou prezentaci předkládající tvůrčí stanovisko k nějakému zajímavému a spornému tématu z obecné religionistiky, které se nesmí překrývat s tématem disertační práce. Váha této části v celkovém hodnocení ústní zkoušky činí 50 %. Součástí hodnocení prezentace je i její podání a následné vystupování v diskusi.

2) Pojednání o konceptech a tématech současné religionistiky na základě předložené odborné literatury. Doktorand/doktorandka odevzdá seznam odborné literatury rozdělený do dvou skupin: (a) teorie a metodologie religionistiky a (b) zvolená tematická specializace. Na základě tohoto seznamu literatury komise položí dílčí otázku, následuje diskuse. Váha této části v celkovém hodnocení ústní zkoušky činí 50 %.

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Religionistika
Zkratka: RL
Kód: 6101V014
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6147 D-PH4 Filozofie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.