Učitelství zeměpisu pro základní školy

Geografie Ti umožní poznávat nejen zákonitosti rozmístění lidí a přírody, ale pomůže Ti hledat i svoje místo v životě.

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studia je poskytnout studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru geografie, transformované do učebního předmětu prostřednictvím oborové didaktiky, za podpory pedagogických

a psychologických disciplín a s oporou o aktuální výzkumné poznatky. Studium dále formuje a rozvíjí dovednosti týkající se reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol. Podporuje dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Tímto směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru zeměpis (zpravidla v kombinaci dvou oborů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát geografii jako vědní obor, mít přehled o zeměpisném kurikulu a pomáhat tak žákům pochopit podstatu zeměpisu jako hraniční disciplíny mezi přírodními a humanitními vědami.
  • Pracovat s metodami geografického výzkumu zejména v oblasti sběru dat a práce v terénu a umět je používat i ve výuce zeměpisu jako silných výukových strategií.
  • Podporovat rozvoj geografického myšlení u žáků na základě vzájemné komunikace a vhodně zvolených forem a metod výuky.
  • Pracovat s metodami pedagogického výzkumu v oblasti hodnocení kvality výuky a sebereflexe jako nástroje pro osobnostní rozvoj.
  • Porozumět věkovým zvláštnostem žáků a studentů, které učí a vytvořit bezpečné, podpůrné a intelektuálně náročné prostředí pro vzdělávání.
  • Plánovat, hodnotit, vytvářet zprávy a závěry, reagovat na změny ve vzdělávací soustavě a v souladu s touto činností se snažit o postupný profesní růst a rozvoj.
  • Komunikovat s žáky i s ostatními účastníky edukačního procesu, tj. s rodiči, s kolegy, s pracovníky poradenských zařízení a dalšími odborníky a partnery školy. Spolupracovat s nimi při hledání vhodných cest a strategií k rozvoji dítěte i školy.
(?)

V magisterském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy, příp. Učitelství pro střední školy obvykle v kombinaci dvou oborů (např. Učitelství zeměpisu pro základní školy a Učitelství matematiky pro základní školy). Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu).

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia činí čtyři semestry. Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy, apod. v rámci celouniverzitních předmětů).

Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu nebo oboru je získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, v celkové hodnotě představující alespoň minimální kreditovou hodnotu studia. Celkem je třeba získat v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě učitelů na roli asistenta v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe z daného oboru jsou Učitelská praxe 2, Seminář k učitelské praxi 2 a Učitelská praxe 3. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své

kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Zeměpis včetně oborové didaktiky;

- Druhý obor včetně oborové didaktiky;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín geografie a oborové didaktiky. Okruhy otázek státní závěrečné zkoušky z předmětu Zeměpis s didaktikou se skládají ze tří částí, které odpovídají skladbě předmětů v navazujícím magisterském studiu – student losuje jedno z témat a odpovídá na dílčí otázky v nich uvedených. U přípravy i odpovědí musí studenti prokázat, že umějí pracovat s atlasem a zvládají vyšší úrovně kartografických dovedností. Otázky se skládají ze tří částí:

Část A tvoří okruhy z didaktiky geografie, které mají pedagogicko-psychologickou část a část praktickou, která se týká zpracování konkrétního tematického celku.

Část B tvoří okruhy z předmětů regionální geografie Evropy, Asie a Afriky. Ameriky, Austrálie a Oceánie a polárních oblastí. České republiky.

Část C tvoří okruhy z předmětů Nauka o krajině, Užitečná geografie.

(?)

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Zkratka: ZE2
Kód: 7503T115
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy