Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Pro studenty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. Pro studenty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, koncipovaný jako jednooborové studium na Filozofické fakultě MU, rozšiřuje tradiční obsah a pojetí vysokoškolské výuky češtiny o základy počítačového zpracování přirozeného jazyka a celkově směřuje ke zvyšování využitelnosti získaného vzdělání v praxi. V České republice jde o jediný obor na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni. Cílem je propojit humanitní a přírodovědné vzdělání a poskytnout studentům náhled do obou těchto světů. Obor se zaměřuje na výchovu lingvistů s kvalitní znalostí českého jazyka, s kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení. Mateřsky je zakotven v základních disciplínách studia češtiny vyučovaných na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU, jeho předmětová nabídka je však obohacena o cíleně vybrané kurzy Fakulty informatiky MU, zejména Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU. Kromě studia českého jazyka, informatiky a počítačové lingvistiky obor zahrnuje řadu dalších aktivit, jako jsou přednášky zvaných hostů, exkurze na akademická a komerční pracoviště, účast v zajímavých projektech a odborné workshopy. Pozitivem je propojení se specializačně blízkými organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia. Obor je prostupný s oborem Český jazyk a literatura na FF MU a oborem Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na FI MU.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit základní odborné bohemistické vzdělání, v jehož rámci byl seznámen s hlavními vývojovými fázemi češtiny i s jejím současným popisem ve všech jazykových rovinách;
  • využít základní znalosti z oblasti počítačové lingvistiky, korpusové lingvistiky, informatiky, matematiky, statistiky a logiky;
  • orientovat se v terminologii oboru, v lingvistické metodologii i v metodologii základních směrů počítačové lingvistiky;
  • pracovat s domácí i zahraniční odbornou literaturou;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny a komunikační dovednosti při tvorbě psaného i mluveného projevu (s důrazem na odborný styl);
  • ovládat práci s jazykovými korpusy, s databázemi a počítačovými nástroji pro analýzu jazyka;
  • využít základní znalosti programování.
(?)

Uplatnění absolventů oboru je velmi široké. Studenti běžně získávají první pracovní zkušenosti již během bakalářského studia díky zapojení do výzkumných a komerčních projektů a díky brigádám a stážím ve spolupracujících společnostech. Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem, např. Google, Seznam.cz či Moravia.

Studenti inklinující blíže k češtině se mohou dobře uplatnit jako korektoři, tvůrci reklamních textů, redaktoři či editoři. Studenti, kteří mají blíže k informatice, pak v IT firmách, jako je např. Red Hat. V praxi je u studentů oceňována velmi dobrá znalost češtiny, komunikativnost, schopnost pracovat samostatně i jako členové týmu a orientace ve světě informačních technologií (od poučeného přehledu až po znalost programování).

Pro uplatnění v praxi je velkou výhodou dobrá znalost angličtiny a případně i dalších cizích jazyků.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium je koncipováno jako tříleté (šestisemestrové) a je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Pro přístup ke státní zkoušce musí student získat 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty vyučované na FF a FI MU. Povinné předměty (kredity A) jsou pevně stanoveny akreditací oboru, nabídka povinně volitelných předmětů je modifikována podle aktuálního vývoje oboru, potřeb praxe i možností výukových pracovišť. Povinně volitelné předměty si student vybírá ze tří bloků – blok I (čeština, výuka na FF MU), blok II (informatika, výuka na FI MU), blok III (počítačová lingvistika, výuka na FF MU). Volitelné kurzy (kredity C) si student vybírá z nabídky FF, FI i dalších fakult MU.

Studenti se řídí doporučeným průchodem studiem zveřejněným v IS MU a na webových stránkách oboru.

(?)

Státní závěrečná zkouška bakalářská se koná ústně před tříčlennou komisí. Student prokazuje znalosti ze tří oblastí – českého jazyka, matematiky a informatiky a počítačové a korpusové lingvistiky. Otázky vycházejí z témat, která jsou zveřejněna na webových stránkách oboru. Součástí státní zkoušky je také obhajoba bakalářské práce, kterou student přednáší formou prezentace.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může pokračovat v navazujícím magisterském oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (na základě úspěšně složené státní závěrečné zkoušky bakalářské). Je možné také pokračovat studiem navazujícího magisterské stupně oboru Český jazyk a literatura (při zaměření na český jazyk) na FF MU nebo oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na FI MU (při zaměření na informatiku). V obou případech po splnění přijímacích podmínek.

(?)
0
Aktivní studenti
82

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Zkratka: PLIN
Kód: 7310R326
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

Webové stránky Ústavu českého jazyka FF MU:

http://cestina.phil.muni.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/lingvistika

Nejčastěji zapisované předměty