Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost

« Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue.» Člověk, který nezná žádný cizí jazyk, nezná ani ten svůj. (J. W. Goethe – Maximes et réflexions / Z maxim a reflexí)

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost je koncipován jako dvouoborové studium a je přizpůsoben systému dvouoborových studijních kombinací uskutečňovaných v rámci mezifakultních studií na Masarykově univerzitě. Zájemci o tento studijní obor si jej zapisují v kombinaci se studijním oborem Veřejná ekonomika a správa, který je součástí studijního programu Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni jsou studenti na Pedagogické fakultě připravováni v rámci studijního programu Filologie. Cílem bakalářského stupně studia je připravit absolventa pro práci v hospodářsko-administrativní oblasti po stránce jazykové, odborné, komunikační i obecně kulturní.

Takto strukturované studium systematicky doplňuje komplementární vzdělávací systém celé univerzity a mimo to vytváří řadu studijních výhod, zejména:

- modulovost (studijní programy a obory jsou složeny z předmětových modulů – lingvistický, kulturně historický a geografický, komunikačně praktický a odborně praktický);

- systémovost (organické optimalizované propojení předmětů v modulu a celých modulů);

- variabilitu (rozšíření nabídky studijních předmětů, modulů, možnost volby a změny oborů, specializací atd.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistická kompetence);
  • interpretovat nejdůležitější historické události a kontext, v němž se dále rozvíjejí literární směry francouzské literatury v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu (kulturně-historická kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (interkulturní kompetence);
  • rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu;
  • reflektovat vývoj oboru a reagovat na aktuální změny ve společnosti a ekonomice;
  • integrovat svůj rozvoj do oblasti státní správy, privátního podnikatelského sektoru, či mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce.
(?)

Toto studium nevytváří přímé oprávnění k výkonu konkrétního regulovaného povolání dle příslušného zákona. Absolventi studia se mohou profesně uplatnit jako odborní jazykoví referenti se znalostmi odborné komunikace v cizím jazyce, a to zejména v oblastech státní správy či privátního podnikatelského sektoru. Kombinace obou oborů dá studentům solidní základ a přehled jak v teoretické a aplikované ekonomii, tak v odborné hospodářské a administrativní francouzštině a umožní jim dlouhodobě využívat a rozvíjet své znalosti v podmínkách pracovního trhu. Jazykové a odborné schopnosti absolventů v oblasti hospodářsko-administrativní, interpersonální a komunikační představují také výraznou příležitost pro jejich uplatnění v mezinárodních institucích. Svým profilem mohou přispět ke kultivaci a rozvoji mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Studenti získávají celkem 180 kreditů obvyklých pro bakalářské studium. Tyto kredity jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba studované obory. Na Ekonomicko-správní fakultě získávají studenti 50+30+10 kreditů: v rámci povinné výuky 50, dále si vybírají 30 kreditů z povinně volitelných předmětů a 10 v rámci volitelných předmětů, včetně tělesné výchovy. Studium Francouzského jazyka pro hospodářskou činnost na Pedagogické fakultě tedy představuje celkem rovněž 90 kreditů. Studenti získávají 70 kreditů za povinnou výuku, 10 v rámci povinně volitelných předmětů a 10 kreditů dle uvážení v rámci volitelných předmětů.

Vyváženost studia zajišťuje jeho modulovost. Studenti si volí příslušný počet předmětů z každého modulu dle zadané povinnosti a svého zájmu:

- lingvistický modul zahrnuje předměty teoretické, umožňující samostatnou orientaci studenta v různých strukturách francouzského jazyka;

- modul kulturně historický a geografický zahrnuje předměty obecně kultivační, obsahující poznatky z reálií a kultury Francie a frankofonních zemí;

- modul komunikačně praktický je zaměřen na schopnost praktické komunikace v každodenních situacích;

- modul odborně praktický obsahuje předměty zaměřené na problematiku veřejnosprávní, a to jak z hlediska jazykového (především lexikálního), tak z hlediska orientace v aktuální mezinárodní politické a hospodářské situaci.

Během studia je kladen důraz na aktivní pochopení vývoje daných problematik a na jejich systémové srovnávání s vlastní kulturou a jazykem a s druhým studovaným oborem – hospodářskou politikou.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku z oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost tvoří písemná a ústní část. Písemná část zkoušky zahrnuje odborný překlad z francouzského do českého jazyka a gramatický test s porozuměním odbornému textu. Ústní část zkoušky zjišťuje znalosti studenta na základě tří vylosovaných otázek ze tří modulů jeho studia 1/ lingvistického (fonetika, morfologie, syntax), 2/ kulturně-historického (literatura a historie Francie a frankofonních zemí) a 3/ geografického. Ověřuje se zde suma faktických znalostí a schopnost je prezentovat a prakticky dále využít. Okruhy ke zkoušce a doporučená literatury jsou předem známy, více informací na http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni.

(?)

Bakalářský stupeň studia je koncipován zejména jako předstupeň Francouzsko-českého magisterského studia veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě MU, které tato fakulta organizuje ve spolupráci s univerzitou v Rennes ve Francii, či jiných hospodářsky a ekonomicky orientovaných magisterských studií. Lze jej rovněž považovat za optimální předstupeň studia aplikovaných jazyků jako běžné součásti vzdělávací nabídky na zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Zkratka: FJHC
Kód: 7310R324
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta