Speciální pedagogika (angl.)

Rozbalit vše

Speciální pedagogika je chápána jako věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu speciálních potřeb vyžaduje speciálně pedagogický přístup při vzdělávání a podporu při pracovním a společenském uplatnění. Cílem speciální pedagogiky je připravit speciální pedagogy, realizovat výzkum a další vzdělávání. Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra). Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří. Základním zaměřením studijního programu, oboru Speciální pedagogika je připravit oborového odborníka s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě. Je členěn na šest povinně volitelných specializací, které jsou zaměřeny na poradenství, diagnostiku a intervence u vybraného okruhu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o mentální postižení, tělesné postižení a souběžné postižení více vadami, narušenou komunikační schopnost, zrakové postižení a o poruchy chování. Volitelnou specializací jsou specifické poruchy učení.

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Studijní obor Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou a pedagogicko-psychologickou praxí. Pedagogicko-psychologické disciplíny zajišťují přípravu na edukační a výchovnou práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
 • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti;
 • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
 • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP do výuky (individuální přístup, práce se skupinou);
 • ovládat práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (spec.ped. diagnostika, poradenský rozhovor, IVP, PLPP, intervence);
 • podpory práce pedagoga při práci se žáky se SVP v inkluzivní třídě, podpory rodičů dětí s postižením;
 • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.
(?)

Získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o školní poradenská pracoviště (školní speciální pedagog) a o školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) a o školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Charakteristika profesí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání: Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se SVP, učitel přípravné třídy základní školy, učitel přípravného stupně základní školy speciální, školní speciální pedagog na školním poradenském pracovišti, speciální pedagog ve školském poradenském zařízení, speciální pedagog, etoped ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče (Zákon č. 379/2015 Sb.).

(?)
 • Asistent pedagoga
 • Speciální pedagog
 • Učitel mateřské školy
 • Vychovatel
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie, statistika, internacionalizace oboru speciální pedagogika,

- speciálně pedagogický základ: patopsychologie 2., funkční vidění, oftalmologie, didaktiky předmětů 1. stupně ZŠ pro žáky se SVP, I., II., III., inkluzivní vzdělávání jedinců s poruchami chování, prevence a intervence závislostního chování, narušená komunikační schopnost u dětí, intervence u dětí a žáků s chronickým onemocněním, intervence 3P žáků s ADHD/ADD, prevence a intervence agresivního chování/šikany, inkluzivní didaktika, Inclusive Education, diagnostické domény u dětí a žáků s tělesným, zrakovým, mentálním postižení, s NKS a sluchovým postižením, s poruchami chování,

- specializace speciální pedagogiky: poradenství, intervence a diagnostika u dětí a žáků s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s narušenou komunikačních schopností, s poruchami chování a se specifickými poruchami učení.

Společenskovědní a univerzitní základ: 20%. Speciálněpedagogický základ: 30%. Medicínská propedeutika: 5%. Odborná praxe: 30%. Praktické dovednosti dle studijního oboru: 15%.

Standardní délka programu činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (viz standardy oboru Speciální pedagogika). Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Pedagogická praxe souvislá 1 – 2 týdny

Pedagogická praxe souvislá 2 – 3 týdny

Pedagogická praxe souvislá 3 – 4 týdny

Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení (volitelná)

Speciálněpedagogická praxe diagnostická (20 hodin) (kombinované studium)

Pedagogická praxe souvislá (40 hodin) (kombinované studium)

Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení (volitelná)

Při realizace praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, ě011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz/wsedu.

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie)

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, např. na psychologii, téma bude vždy speciálněpedagogické. Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

Část povinná: Strategie ve vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu poradenských služeb (písemný test). Student si vybírá po dvou otázkách z jednoho předmětu povinně volitelné části a z volitelné části, pokud si jí vybral jako předmět SZZ.

Část povinně volitelná (jeden předmět): A) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s mentálním postižením. B) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. C) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. D) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka (pro neslyšící studenty). E) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se zrakovým postižením. F) Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování.

Část volitelná: Specifické poruchy učení.

(?)

4letý Doktorský studijní program/obor Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika (angl.)
Zkratka: SPZPA
Kód: 7506T002
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7506 N-SPD Speciální pedagogika