Regenerace a výživa ve sportu

Pohyb, výživa, sport a zdraví.

Rozbalit vše

Posláním tříletého bakalářského studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu je příprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro poradenství v oblasti zdravého životního stylu (optimalizace pohybových a stravovacích režimů v rámci volnočasových a pracovních aktivit) a pro optimalizaci průběhu regenerace po tréninkových a soutěžních sportovních aktivitách. Obor je určen pro studenty, kteří mají zájem o pohybové a sportovní aktivity a chtějí tento svůj zájem využít ve svém budoucím povolání. Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit nejen ve vrcholovém a výkonnostním sportu, ale také v rámci primární a sekundární prevence hromadných neinfekčních onemocnění celého věkového spektra běžné populace.

Absolvent bakalářského studia Regenerace a výživa ve sportu je připraven vytvářet a realizovat individuální pohybové a stravovací (dietní) programy zaměřené a) na optimalizaci průběhu zotavení všech limitujících systémů lidského organismu po sportovním tréninku nebo po ukončení volnočasových pohybových aktivit, b) na zlepšení životního stylu v rámci primární a sekundární prevence chronických neinfekčních onemocnění, které negativně ovlivňují všechny složky života celé populace.

Vzdělání takto zaměřeného odborníka je založeno především na biologicko-medicínských znalostech a dovednostech, které jsou doplněny adekvátními znalostmi z kinantropologie a společenskovědních oborů. Toto studium mu umožní jednak optimalizovat trénink sportovců ve všech sportovních odvětvích a na všech výkonnostních úrovních, jednak vytvářet individuální intervenční programy, jejichž cílem je zlepšení zdravotního stavu a kvality života lidí celého věkového spektra.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat základní teoretické a metodologické poznatky a postupy z oblasti kinantropologie a lékařsko-biologických a sociálních věd;
  • v modelových situacích prakticky aplikovat regenerační, rekondiční a výživové postupy a prostředky;
  • vyhodnotit výživový stav jedince, stanovit složení těla a diagnostikovat tělesnou zdatnost a na základě těchto poznatků navrhnout a s názornou ukázkou a odborným vedením doporučit a aplikovat eventuální intervenci vedoucí k žádoucím změnám;
  • navrhnout regenerační a výživový program pro klienty z řad sportující populace na všech výkonnostních a věkových úrovních. Navržené intervence se mohou týkat zdravých osob nebo nemocných či oslabených jedinců;
  • pracovat se základními metodologickými poznatky, kterými se řídí práce trenérů;
  • vytvořit a obhájit svá profesionální rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost;
  • pracovat se základními poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, které dokáže aplikovat do výzkumných projektů.
(?)

Absolvent bakalářského studia Regenerace a výživa ve sportu se uplatní zejména při vytváření a vlastní realizaci intervenčních programů zaměřených na primární a sekundární prevenci dominujících chronických neinfekčních onemocnění. Další uplatnění těchto absolventů spočívá v možnosti optimalizace sportovního tréninku v oblasti vrcholového sportu jejímž cílem je zlepšení sportovního výkonu při zachování plného zdraví. U závodně nesportujících osob povede preskripce intervenčního programu ke zlepšení efektivity pohybové intervence a zlepšení kvality života.

Poměrně široké vzdělání založené na biologicko-medicínských, kinantropologických a společensko-vědních oborech umožní absolventovi oboru Regenerace a výživa ve sportu realizovat náročné a specifické úkoly zejména ve sportovních klubech a sportovních svazech při práci se sportovci na všech výkonnostních úrovních, v tréninkových centrech, ve sportovních třídách a školách, v institucích zaměřených na pohybové a dietní intervence, v lázních nebo v zařízeních cestovního ruchu. Absolventi mají možnost uplatnění jak na lokální, tak i na komunální nebo celostátní úrovni státního i soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, že z obsahového hlediska je studium oboru Regenerace a výživa ve sportu kompatibilní s podobným studiem ve státech EU, je absolvent s odpovídající jazykovou připraveností schopen kvalifikovaně pracovat a zastávat odpovídající funkce v zahraničí.

(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci. Povinně volitelné předměty jsou alternativní a student si je volí podle svého zájmu a budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka. Studenti se při průchodu studiem řídí přiřazenou kontrolní studijní šablonou v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe. Student si vybírá z nabídky v regeneračních centrech nebo v ostatních odborných institucích zaměřených na primární nebo sekundární zdravotní prevenci. Cílem praxe je nabídnout studentům organizační a provozní informace o zařízeních, jejichž činnost souvisí se studovaným oborem. Součástí výuky jsou i povinné přednášky odborníků z oblasti zdravotní prevence. Druhý typ praxe má za úkol seznámit studenty s provozem a zásadami práce ve sportovních zařízeních, věnujících se rekreačním a vrcholovým sportovcům. Praxe je výhradně náslechová, studenti sledují postupy pracovníků zařízení při tréninku, regeneraci a rehabilitaci sportovců.

Časová dotace praxe je 10 hodin za semestr. Studenti jsou rozdělení do pracovních skupin a z nabídky si vybírají dvě pracoviště, která společně navštěvují.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, zda je student schopen analýzy konkrétního problému a odborné diskuse v oblasti tělesné výchovy a sportu a společenskovědní problematice péče o zdraví. Cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat všeobecný přehled a pochopení možných souvislostí z jednotlivých stěžejních předmětů oboru.

Součástí státní zkoušky je teoretická zkouška z předmětů Základy společenských věd, o Základy sportovního tréninku, Regenerace a výživa a Lékařsko-biologické vědy. Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30 – 60 stran základního textu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu ve studijním programu Tělesná výchova a sport. Preferované studijní obory jsou Aplikovaná kineziologie a Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Regenerace a výživa ve sportu
Zkratka: RVS
Kód: 7401R002
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport