Finanční právo a finanční vědy (pol.)

Finanční právo s lidskou tváří

Rozbalit vše

Obor pokrývá oblast finančního práva, zejména právní regulace veřejných financí, měny a veřejnoprávního dohledu nad finančním trhem, a to jak z pohledu vnitrostátního, tak i z pohledu mezinárodního a unijního. Nezbytným základem pro hluboké pochopení teorie i právní úpravy finančního práva je také odpovídající orientace v ekonomických disciplínách, jako širším vědeckém základu. Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je postupně připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a jeho začlenění do vědeckovýzkumných týmů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit principy fungování finanční činnosti státu a veřejné samosprávy a zásady její právní regulace;
  • interpretovat a aplikovat normy dané oblasti finančního práva a finančního práva jako celku;
  • samostatných úvah o finančním právu de lege lata, a to zejména v reakci na tvorbu a realizaci finanční politiky státu;
  • mezinárodní komunikace s odbornými pracovišti a vytváření mezinárodních vědeckovýzkumných týmů v oblastech finančního práva;
  • fundované publikační činnosti v národním i mezinárodním měřítku v problematice finančního práva;
  • didakticky působit v oblastech finančního práva.
(?)

Absolventi jsou profilováni k profesi vědeckovýzkumného pracovníka a k profesím, kde se očekává samostatné tvůrčí myšlení v oblastech finančního práva, a to včetně legislativní práce, aplikační praxe ve finanční správě, metodického řízení a didaktiky v právu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Student si vytváří studijní plán z nabídky povinných a povinně volitelných předmětů v rámci studijního programu Teoretické právní vědy, oboru Finanční právo a finanční vědy, a to podle popisu studijního plánu a v souladu s předpisy a pokyny vztahujícími se ke studiu. V souladu s předpokládaným tématem své dizertace si může volit do svého studijního plánu i předměty z nabídky studijních plánů jiných oborů a eventuálně i jiných programů, a to tak aby dosáhl požadovaného minimálního počtu ECTS kreditů pro ukončení doktorského studia.

(?)

Student, který zdárně ukončil všechny předměty studijního plánu a dosáhl minimálního počtu ECTS kreditů pro připuštění ke státní doktorské zkoušce, podá přihlášku k jejímu vykonání a předložení tezí své disertační práce k obhajobě. Státní doktorská zkouška se skládá z problémových okruhů vědy finančního práva a aktuálního stavu právní regulace veřejné finanční činnosti včetně stěžejní judikatury a aplikační praxe finanční správy, a to zejména ve vztahu k tématu disertace. Obhajoba tezí disertační práce se děje po vykonání ústní části státní zkoušky. Teze vytváří doktorand samostatně dle pokynů svého školitele. Obhajoba tezí se neděje v případě, že student s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předložil disertační práci. Po úspěšné státní doktorské zkoušce je přistoupeno k obhajobě tezí. Obhajoba má prokázat schopnost doktoranda sepsat disertační práci na dané téma. Po sepsání disertační práce a jejím odevzdání se student přihlásí k její obhajobě. K práci připojí své vyjádření školitel a dále je postoupena k posouzení interními a externími oponenty, kteří ve svých posudcích standardně zhodnotí práci a navrhnou nejméně dva problémové okruhy pro rozpravu. Student k obhajobě předloží autoreferát, seznam své publikační činnosti, tyto výsledky předloží komisi k nahlédnutí, a připraví si prezentaci k představení práce a pro rozpravu. Zdárnou obhajobou disertační práce je řádně ukončeno studium.

(?)

Na studium žádný další studijní obor nenavazuje.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Finanční právo a finanční vědy (pol.)
Zkratka: FPFVP
Kód: 6801V041
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.