Mezinárodní a evropské právo (angl.)

Mezinárodní a evropské právo jako nedílná část práva

Rozbalit vše

Obor se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné, nebo na právo Evropské unie. Obě specializace mají společný základ, ale pro studium jednotlivých dílčích oblastí se obsahově zcela rozcházejí, aby bylo dosaženo specializace absolventa s optimálním efektem. Společným základem je obecná právní teorie a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci.

Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji jiných právních oborů. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • U specializace mezinárodní právo veřejné: porozumět struktuře a fungování mezinárodního společenství na bázi mezinárodního práva, systému mezinárod. práva z hlediska jeho obsahu, výkladu a aplikace, včetně jeho průniků do práva vnitrostátního a unijního.
  • U specializace právo EU: porozumět struktuře a fungování nadstátního útvaru, kterým EU je, orientovat se v celém systému práva EU a aplikovat ho, jakož i řešit jeho střety s právem vnitrostátním.
  • Pro obě specializace: pochopit podstatu a fungování velmi specifických právních systémů, které přesahují národní rozměr práva.
(?)

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z uvedených disciplín.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán je tvořen individuálně na základě dohody mezi studentem a školitelem v souladu s platnou akreditací. Studijní plán schvaluje na návrh školitele oborová komise. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou práci a disertaci) a požadavky školitele. Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty a dále povinně volitelné předměty v rozsahu minimálně 16 kreditů. Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.)

(?)

Na studium žádný další studijní obor nenavazuje.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní a evropské právo (angl.)
Zkratka: MEEPA
Kód: 6801V042
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.