Biofyzikální chemie

Objasněte sofistikovaně různé přírodní úkazy ve světě mikroorganismů, rostlin i zvířat!

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH), zařazený pod program Chemie, je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Jinými slovy, tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství). Absolvent tohoto studijního oboru získá přehled o základních fyzikálně-chemických metodikách a technikách, o základech bioanalýzy, biotechnologie, nanotechnologie, klinické a analytické biochemie a biofyziky. Ve všech těchto oborech má absolvent předkládaného studijního oboru velkou šanci se uplatnit.

Na otázku, jak se liší náplň studia BFCH od oboru biofyziky a biochemie, lze jednoduše odpovědět: student biofyziky se zaměřuje především na fyzikální vlastnosti biologických systémů a student biochemie se během svého studia zabývá fyzikální chemií velmi často jen okrajově.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat fyzikálně-chemickou podstatu biologických procesů;
  • zvládnout moderní metody výzkumu na rozhraní fyziky, chemie i biologie;
  • využívat nové biofyzikální přístupy v praxi;
  • navrhovat nové biomolekuly se specifickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.
(?)

Obor Biofyzikální chemie bude připravovat odborníky, kteří budou schopni zkoumat podstatu biologických dějů fyzikálně-chemickými metodami. Pokud absolvent nechce pokračovat v dalším studiu, může odejít do praxe a věnovat se oborům chemického, farmaceutického, biotechnologického a potravinářského výzkumu. Jeho zkušenosti budou přínosem i v oblasti výzkumu a vývoje senzorů, biosenzorů a chipů, jako nových nástrojů pro genomiku, proteomiku a biomedicínu. Vzhledem k teoretickému fyzikálně-chemickému a biochemickému vzdělání, jazykové vybavenosti a znalosti bioinformatiky a molekulového modelování je absolvent připraven i na uplatnění v jiných oborech obecně využívajících tvůrčí přístupy, nekonvenční a kritické myšlení a v neposlední řadě samostatné rozhodování.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. Jako východisko lze použít Doporučený studijní plán, který rovnoměrně rozkládá bakalářské studium do standardní doby tří let a zaručuje studentům splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby.

Studijní plán pro bakalářský obor BFCH je sestaven tak, aby si každý student mohl zvolit kromě povinného základu zaměřeného více na fyzikální chemii a biologii i předměty zaměřené na fyziku. Absolvent bakalářského studia zvládne základy chemických, fyzikálních a vybraných biologických disciplín (zejména fyzikální a organická chemie, biochemie a biologie).

Povinnými předměty studijního oboru chemie, kam spadá i Biofyzikální chemie jsou přednášky z Obecné chemie a pěti základních disciplin, příslušné semináře a laboratorní cvičení a předmět Bakalářská práce. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na PřF a ostatních fakultách MU v daném období vyučovány a jejichž zápis je pro studenta oboru povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 167 kreditů za předměty přírodovědných, matematických nebo informativních věd, z toho minimálně 149 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro bakalářský studijní program Chemie jsou uvedeny ve studijním plánu jako doporučeně volitelné. Při tvorbě studijního plánu je každý student povinen dodržet následující pravidla a podmínky: 1) V 1. a 2. semestru zapsat všechny povinné předměty podle doporučeného studijního plánu. Zápis některých předmětů druhého semestru však může být výjimečně podmíněn úspěšným absolvováním některého předmětu prvního semestru. 2) Každý akademický rok studia absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. V 1. ročníku studia se povinně absolvuje v průběhu podzimního semestru jednorázová dvouhodinová přednáška, v dalších ročnících studia je již nepovinná. Zápočet z tohoto kurzu se uděluje na základě úspěšného vykonání testu. Zápočet z C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, samostatný projekt, bakalářská práce, apod.) 3) Úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA001 Odborná angličtina – zkouška před přihlášením k bakalářské státní závěrečné zkoušce. 4) Do termínu konání bakalářské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním oboru povinné resp. povinně volitelné a respektovat přitom stanovené návaznosti. 5) Získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 180 kreditů. 6) Zpracovat bakalářskou práci na zadané téma. 7) Absolvovat úspěšně všechny součásti bakalářské státní závěrečné zkoušky.

(?)

Státní závěrečná zkouška je písemná (formou testu) a obsahuje 5 bloků (obecná + fyzikální chemie, anorganická chemie, analytická chemie, organická chemie, biochemie nebo molekulární biologie). Zkouška ověří znalosti ze všech těchto částí chemie pomocí 8-10 testovacích otázek. Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce, která se koná před komisí složenou z jednoho oponenta, vedoucího práce a nejméně 3 komisařů, včetně předsedy komise.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Chemie, Biologie nebo Biofyzika (na Přírodovědecké fakultě MU). Je možné pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Biofyzikální chemie.

Absolventi jsou rovněž připraveni pro studium chemie na zahraničních vysokých školách.

(?)
0
Aktivní studenti
28

Specifikace oboru

Obor: Biofyzikální chemie
Zkratka: BFCH
Kód: 1407R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1407 B-CH Chemie

Doplňující a podrobnější informace jsou na stránkách:

http://www.sci.muni.cz/~labifel/

Nejčastěji zapisované předměty