Filologicko-areálová studia

Slovanské země v širších souvislostech.

Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru Filologicko-areálová studia je připravit kvalifikovaného a kompetentního znalce několika geopoliticko-kulturních areálů – střední Evropy, Balkánu a východní Evropy. Studium filologického charakteru s přesahem ke studiu kulturního areálu má poskytnout komplexní vzdělání na bázi srovnávacího filologicko-areálového studia. Bakalářské studium je zaměřeno na praktické zvládnutí dvou slovanských jazyků (jazyk A – 6 semestrů a jazyk B – 4 semestry) a seznámení s reáliemi a kulturou jednotlivých areálů. Studentům je ponechána značná volnost ve výběru studovaných jazyků i doprovodných předmětů, nicméně soubor povinných předmětů zaručuje společnou výraznou a dynamickou profilaci.

Absolvent má dobrou úroveň jazykových znalostí dle ERR B2 (u jazyka A) a B1 (u jazyka B). Taktéž je schopen komunikace nejméně v jednom dalším světovém jazyce (na úrovni B1). Obor poskytne elementární teoretické a praktické srovnávací filologicko-areálové vzdělání s důrazem kladeným rovnoměrně jak na obecné areálové předměty, tak i na příslušné jazyky v uvedených geopolitických areálech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat ve dvou slovanských jazycích ze dvou různých slovanských areálů;
  • ovládat na dobré úrovni gramatiku hlavního jazyka podle zvoleného areálu;
  • kultivovaného mluveného i písemného projevu;
  • orientovat se v kulturních událostech zvoleného dominantního areálu, interpretovat je a zasadit je do společenských a historických souvislostí;
  • elementárně se orientovat v širších literárních, jazykových, kulturních a politicko-sociálních otázkách slovanských areálů.
(?)

Absolvent bakalářského studia Filologicko-areálových studií je připraven pro práci ve státní a veřejné správě, zejména tam, kde je nutný kontakt s cizinci, pro nižší manažerské pozice v kultuře/školství, práci v zahraniční službě, pro nižší manažerské posty v privátní firmě obchodující se zahraničním (zejména Ruská federace, země bývalého Sovětského svazu, Balkán a střední Evropa). Absolvent může znalostí nabytých studiem tohoto oboru využít také pro činnost v kulturních institucích, flexibilní koncepce umožní i činnost v žurnalistice a v privátním podnikání na úrovni nižšího managementu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru je šest semestrů. Každý student si zvolí v 1. semestru dominantní modulovou specializaci (areál východoslovanský, nebo středoevropský). Volbu student provádí tím, že si zapíše kurz jazyka A, který je pro každý areál pevně dán; východoslovanský areál – ruština, středoevropský – polština. Dále od 3. semestru začínají posluchači studovat i jazyk B, který musí být zvolen z jiného areálu než jazyk A.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty zahrnují společné oborové předměty a předměty jazyků A a B a jejich podíl činí nejméně 71 kreditů včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci. Povinně si studenti zapisují také předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná výchova, světový jazyk – celkem 10 kreditů). Povinně volitelné předměty jsou zaměřeny na osvojení znalostí zvoleného areálu (nejméně 30 kreditů). Nejméně 66 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (95 kreditů na diplomovém a 85 kreditů na nediplomovém oboru). Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce (u jednooborového studia a diplomového dvouoborového studia) a státní závěrečnou zkouškou.

Bakalářská státní závěrečná zkouška má charakter komplexního ověření praktických jazykových znalostí a znalostí získaných absolvováním povinných areálových, jazykovědných, literárněvědných a kulturologicky zaměřených předmětů. Jazyková část zkoušky ověřuje písemně a ústně praktickou znalost dvou slovanských jazyků, které si student vybírá během studia, jejich slovní zásoby, mluvnice a pravopisu. Úspěšné absolvování jazykové části je podmínkou pro přistoupení k oborové části zkoušky. Ta se zaměřuje na 5 základních tematických okruhů: areál a filologická studia, literární věda, lingvistika, středoevropský areál, východoslovanský areál, balkánsko-slovanský areál.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu nejméně 70 000 znaků základního textu.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Filologicko-areálová studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Filozofické fakultě MU má obor přímou návaznost v magisterských areálových oborech Filologicko-areálová studia a Literární komparatistika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Filologicko-areálová studia
Zkratka: AREA
Kód: 7310R303
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta