Latinský jazyk a literatura středověku

Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III,1

Rozbalit vše

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, hudby a dějiny vědy. Zároveň však funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku. Kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku.

Magisterské studium latinského jazyka a literatury středověku umožňuje studentům seznámit se se všemi podstatnými znalostmi, jimiž ve zmíněných ohledech latinská medievistika v současnosti disponuje. Studium může být jednooborové, nebo dvouoborové.

Program se zaměřuje na středověký latinský jazyk a literaturu. Vzhledem k provázanosti středověku s předchozím vývojem v antice však využívá také znalostí klasické latiny a antické latinské literatury, kterých studenti nabývají v bakalářském studiu. Díky tomu studenti získávají přehled o hláskoslovném a morfologickém vývoji latiny od antiky do konce středověku, ovládají pozdně latinské a středověké odchylky od latinské normativní mluvnice a tzv. klasického stylu a jsou schopni komparace také v rámci literárněhistorické klasifikace a rozboru textů. Výuka dále zahrnuje předměty, které studenty seznamují s pomocnými vědami historickými a s textovou kritikou v teorii i v praxi. To vše je nutně svázáno s obecnými znalostmi z dalších společensko-kulturních věd, které se ke středověku vztahují (zejména historie, dějiny práva, filozofie, teologie, religionistika).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • popsat a vysvětlit ortografické, morfologické a syntaktické zvláštnosti středověké latiny v porovnání s klasickou latinou;
 • vysvětlit, jaké faktory ovlivnily vývoj pozdně latinské a středověké slovní zásoby a vyjmenovat konkrétní příklady;
 • ukázat hlavní rysy české i evropské latinsky psané středověké literatury a poukázat na souvislosti s literaturou antickou;
 • popsat žánrovou rozmanitost a formální a obsahová specifika středověké prózy a poezie;
 • popsat filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje středověké společnosti;
 • popsat základní principy uplatňované v pomocných vědách historických (především kodikologii a paleografii) a textové kritice;
 • číst základní středověká písma;
 • číst vybrané středověké rukopisy a podílet se na přípravě jejich moderních kritických edic;
 • kriticky interpretovat vybrané latinské texty ze středověkého období;
 • překládat složitější latinské texty do češtiny a izolované věty do latiny;
 • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
 • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.
(?)

Absolvent oboru disponuje širokou profesní adaptabilitou. Je rovněž připraven samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu mimo jiné umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky praxe. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Může rovněž působit jako pedagog na vysokých školách nabízejících výuku latinského jazyka a literatury; jeho znalosti se vhodně uplatní i ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. V neposlední řadě se může uplatnit jako odborný konzultant v knižních nakladatelstvích a různých médiích.

(?)

Standardní doba studia jsou čtyři semestry. Před složením státní závěrečné zkoušky studenti musí získat nejméně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a za zkoušku z cizího jazyka. Počty předepsaných kreditů jsou v jednooborovém a dvouoborovém studiu odlišné.

V jednooborovém studiu musí studenti získat 81 kreditů za povinné předměty, které jsou zaměřeny na četbu a interpretaci středověkých autorů, na středověkou literaturu a základy ediční práce s rukopisy. Dále musí získat 26 kreditů za předměty povinně volitelné (výběr ze seznamu předmětů Ústavu klasických studií) a 9 kreditů za předměty volitelné (lze vybírat ze všech předmětů na univerzitě). Studenti si tak mohou upravit studijní plán podle svých zájmů či budoucího odborného zaměření. Za cizí jazyk musí získat celkem 4 kredity.

Ve dvouoborovém studiu musí studenti získat za povinné předměty buď 55 kreditů (pokud studium latinského jazyka a literatury středověku ukončují diplomovou prací), nebo 35 kreditů (pokud toto studium ukončují prací oborovou). Dále musí získat 13 kreditů za předměty povinně volitelné a 2 kredity za cizí jazyk (tj. polovinu ze 4 kreditů, které musí získat za oba obory dohromady).

Studenti musí samostatně přečíst vybrané pasáže středověkých latinských textů a prokázat schopnost přeložit je a porozumět jim. Seznam povinné četby je uveden ve studijním katalogu v Informačním systému MU. Součástí studia je také test z gramatiky klasické latiny.

Po celou dobu studia jsou studenti povinni sledovat studijní katalogy, které jsou umístěny v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška je ústní. Studenti u ní prokazují především znalost ortografických a gramatických zvláštností středověké latiny, schopnost překládat a interpretovat vybrané středověké latinské texty, orientovat se v české i evropské latinsky psané středověké literatuře a chápat ji v kulturních a historických souvislostech.

U jednooborového a dvouoborového diplomového studia je součástí magisterské státní zkoušky také obhajoba diplomové práce. U dvouoborového nediplomového studia se předkládá pouze práce oborová.

Požadavky kladené na diplomovou i oborovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací

(https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/SO/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf)

a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce – pokyny k odevzdávání a úpravě (http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium).

Více informací o náplni zkoušky a ukončení studia je uvedeno ve studijním katalogu v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Absolvent oboru Latinský jazyk a literatura středověku může po splnění podmínek přijímacího řízení studovat ve studiu doktorském. Na Ústavu klasických studií lze studovat obor Latinská medievistika, který je zaměřený především na ediční práci a středověkou literaturu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Latinský jazyk a literatura středověku
Zkratka: LLS
Kód: 7310T327
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta