Sociální informatika

Informatice rozumí lépe ti, kteří rozumí i lidem.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Sociální informatika představuje nový multidisciplinární obor zkoumající využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v sociálním, institucionálním a kulturním kontextu. Je inspirovaný vznikem nových problémů souvisejících se sociálními aspekty komputerizace, studiem designu a důsledků používání informačních technologií na jedince a společnost. Sociální informatika se rovněž zabývá studiem problémů vzniklých masovým nasazením informačních technologií a jejich vlivem na strukturu a sociální aspekty společnosti.

Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i prakticky použitelných poznatků a dovedností z oblasti sociální informatiky, informatiky a sociologie, což umožní absolventům navrhovat a spravovat informační systémy se zřetelem na jejich uživatele a sociální kontext. Absolventi rovněž získají znalosti využitelné při tvorbě nových a využití současných výpočetních systémů v oblasti marketingu, výzkumu trhu či výzkumu veřejného mínění. V průběhu studia mohou studenti ovlivnit své zaměření pomocí vhodného výběru povinně volitelných a volitelných předmětů a zaměřit se například na oblast tvorby uživatelských rozhraní, modelování a simulace, programování v konkrétním programovacím jazyce, či realizaci empirických šetření a statistické zpracování dat s využitím informačních technologií.

Důraz je kladen na získání přehledu současných trendů sociální informatiky pro návrh a vývoj informačních systémů, rozvoj kritického myšlení a na získání schopností fundovaně skloubit oblasti informatiky a sociálních věd. V rámci studia jsou rozvíjeny taktéž praktické zkušenosti při návrhu a realizaci samostatného či týmového projektu, který může být zároveň použit jako praktická součást závěrečné práce. Zázemí Fakulty informatiky poskytuje studentům možnost pracovat na zajímavých projektech nejen v rámci výzkumných laboratoří, ale také ve spolupráci s firmami ve Sdružení průmyslových partnerů.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a sociologii. Tato specifická kombinace jim umožní získat znalosti ohledně tvorby a používání informačních technologií se zřetelem na jejich uživatele a důsledky pro jedince a společnost. Cílem je připravit odborníky schopné řešit teoretické i aplikované problémy informatiky v sociálním kontextu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět základním principům počítačových systémů, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
  • porozumět základním pojmům a konceptům sociální informatiky;
  • analyzovat počítačové systémy s ohledem na jejich uživatele a sociální kontext;
  • aplikovat poznatky ze sociální informatiky a sociálních věd (např. znalosti metodologie) při návrhu počítačových systémů;
  • aplikovat získané metodologické kompetence při realizaci empirických šetření a statistickém zpracování dat.
(?)

Absolvent oboru může najít uplatnění při návrhu a realizaci výpočetních systémů, zejména v oboru programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webových aplikací, apod. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT při marketingu, výzkumu trhu, výzkumu veřejného mínění, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat vliv ICT na sociální jevy a porozumět jim.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je 3 roky. Předměty oboru jsou tvořeny povinnými předměty, povinně volitelnými a volitelnými předměty. Povinné předměty tvoří jádro oboru, sestávající z úvodních přednášek a předmětů, kde dochází k maximální syntéze v oblasti informatiky a sociologie. Skladba těchto předmětů je volena tak, aby každý student, který obor absolvuje, získal vzdělání v klíčových oblastech sociální informatiky. Skladba povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje volbu zaměření zejména s ohledem na případné pokračování studia.

Požadavky:

- Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia.

- Složit státní zkoušku.

- Složit alespoň 25 zkoušek.

- Absolvovat všechny povinné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

- Absolvovat nejméně 4 povinně volitelné předměty oboru nejvyšším možným zakončením.

- Získat 10 kreditů za předmět SBAPR a obhájit bakalářskou práci, viz pokyny na stránce http://www.fi.muni.cz/studies/BP_DP.xhtml.cs.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška je hodnocena jednou známkou, obhajoba je hodnocena samostatnou známkou. Pokud student uspěje pouze u jedné z těchto dvou částí, opakuje pouze část, u které měl hodnocení „nevyhověl“.

V případě negativních posudků na bakalářskou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Student dostane dvě náhodně vylosované otázky, každou z jiné oblasti, které zodpoví v písemné přípravě. Tuto přípravu následně odevzdá u zkušební komise a bude založena do protokolu o státní závěrečné zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek.

Zkoušení probíhá v češtině nebo slovenštině. Anglicky psanou práci je možné obhajovat anglicky.

Kompletní seznam otázek je dostupný na stránce https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/soci.xhtml

Formální požadavky na závěrečné práce jsou dostupné ze stránky https://www.fi.muni.cz/studies/BP_DP.xhtml.cs

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

Na Fakultě sociálních studií MU je možné pokračovat v magisterském navazujícím oboru Sociologie a na Fakultě informatiky lze mj. pokračovat v magisterském navazujícím oboru Aplikovaná informatika či Service Science, Management, and Engineering.

(?)
0
Aktivní studenti
32

Specifikace oboru

Obor: Sociální informatika
Zkratka: SOCI
Kód: 1802R033
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1802 B-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty