Služby - výzkum, řízení a inovace

Rozbalit vše

Tento obor spojuje moderní vzdělání v informatice a širší multidisciplinární přehled zejména v oblasti poskytování služeb pomocí IT, řízení projektů a realizačních týmů. Sleduje tak soudobý trend přechodu od produktové ekonomiky k servisní. Cílem je vychovávat skutečné T-Shaped profesionály, kteří jsou vzděláváni "jak do hloubky, tak do šířky". Do hloubky znamená, že mají hluboké znalosti ve vybraném oboru (informatika a služby), a široce se také zaměřují na multidisciplinární překrývání (ekonomie, marketing a komunikační dovednosti). Nedílnou součástí studia je praktická stáž v reálné společnosti orientované na služby. Praxe vytváří jedinečnou příležitost k použití a konfrontaci poznatků získaných na vysoké škole s reálnými problémy v podnikání. Projekt řešený během stáže, stejně jako znalosti získané během pobytu v reálném podniku, lze využít jako výchozí podklad pro diplomovou práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat, navrhovat a realizovat IT projekty jako servisní systémy;
  • vysvětlit principy fungování servisní ekonomiky;
  • aplikovat principy servisní ekonomiky během procesu návrhu systému;
  • porozumět chování a struktuře servisních systémů;
  • identifikovat hodnoty pro rozličné situace v podnikání;
  • vyhodnocovat existující služby, jejich poskytování, popis a zajištění;
  • komunikovat s obchodními partnery, prezentovat a obhájit návrhy.
(?)

Absolventi mohou zpravidla získat juniorské manažerské pozice, uplatnit se v oblastech návrhu a vývoje servisních systémů, nebo se uplatnit v pozicích, které vyžadují rychlou orientaci v problému multioborového charakteru, a spoluvytvářet tak hodnotu pro zákazníka i poskytovatele IT služeb. Vynikající absolventi mohou pokračovat doktorským studiem na FI. Někteří absolventi dále rozvíjejí vlastní podnikatelské projekty, které začali formulovat již během svého studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ oboru a k nim musí student absolvovat předměty z několika tematických bloků povinně volitelných předmětů. Podíl těchto předmětů činí min. 88 kreditů. Dále pak musí vypracovat diplomovou práci a získat za ni 20 kreditů. Zbývajících 12 kreditů může student využít podle vlastní preferencích a své budoucí odborné orientace. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe, kterou schvaluji a na kterou dohlížejí odborní pracovníci fakulty. Praxe je realizována jako stáž u partnerské firmy, jejíž hlavní náplní je participace na řízení a tvorbě IT projektu, a nesmí být orientována výhradně na programování software. Výběr stáže je prováděn studentem v součinnosti se zástupcem firmy. Stáž lze realizovat jako jedno nebo dvou semestrální, za kterou student získá celkově 16 kreditů. V prvním případě student navštěvuje firmu 4x týdně po dobu 5 měsíců. Ve druhém případě jsou to 2 - 3 dny týdně po dobu 10 měsíců.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky, během které se rozmluvou ověřují získané znalosti typicky ve dvou vybraných tematických oblastech. Jejich seznam je součástí studijního katalogu. Součástí zkoušky může být i ověření zkušeností získaných během praktické stáže.

(?)

Vynikající absolventi mohou pokračovat doktorským studiem na FI.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Služby - výzkum, řízení a inovace
Zkratka: SSME
Kód: 1802T031
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1802 Rig-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky