Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Rozumět a být srozumitelný.

Rozbalit vše

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • srozumitelně a přesvědčivě vyučovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti filozofie, psychologie, religionistiky, sociologie, politologie, práva a ekonomie;
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými společenskovědními disciplínami, včetně jejich přesahů do oborů přírodovědných a technických;
  • reflektovat předpoklady, podstatu a hodnotová východiska rozdílných myšlenkových proudů a stanovisek;
  • aplikovat získané znalosti didaktických postupů a výukových metod a navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu;
  • posoudit aktuálnost a význam jednotlivých myšlenkových proudů a argumentovat ve prospěch svého návrhu řešení.
(?)

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří předměty z pedagogicko-psychologického a obecně didaktického bloku, odborně profilující předměty, didaktika oboru a praxe. Povinně volitelné a volitelné předměty si studenti zapisují především na základě své předcházející studijní historie a doplňují si znalosti z disciplín, které nestudovali na bakalářském stupni. Studenti si mohou zapisovat také předměty zaměřené na kulturu mluveného a psaného projevu nebo předměty rozvíjející jejich pedagogicko-psychologické a sociální a komunikační kompetence. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

Další informace o struktuře povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů pro jednotlivé formy a typy studia jsou uvedeny na stránkách Katedry filozofie FF MU.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníků. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia je čtyřtýdenní praxe na střední škole. Kromě praxe studenti absolvují tzv. náslechové hodiny jako součást odborných didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe těchto praxí.

(?)

SZZ z oboru Učitelství ZSV pro SŠ se skládá ze čtyř částí: 1) obhajoba diplomové práce (v případě, že student nepředkládá práci na jiném oboru v rámci dvouoborového studia); 2) písemná zkouška z pedagogicko-psychologického bloku; 3) ústní zkouška z odborných předmětů; 4) ústní zkouška z didaktiky oboru.

Obhajoby diplomových prací mají podobu veřejných prezentací s reakcí na posudky oponentů a následnou diskusí. Písemný test z pedagogicko-psychologického bloku vychází z povinných předmětů daného bloku. Při ústní zkoušce jsou pak studentovi zadány dvě otázky, jedna z tematického bloku Základy filozofie a společenských věc a jedna z tematického bloku Didaktika výuky ZSV/ON – Občanský a společenskovědní základ pro střední školy. Studenti mají předem k dispozici okruhy, z nichž vycházejí konkrétně formulované otázky, na které odpovídají.

Další informace o požadavcích na diplomovou práci a rozpis tematických okruhů ke SZZ jsou uvedeny na stránkách Katedry filozofie FF MU.

(?)

V oborech učitelství odborných předmětů nelze na Filozofické fakultě MU pokračovat ve studiu v přímo navazujících doktorských oborech.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Zkratka: ZA
Kód: 7504T164
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta