Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Připravujeme učitele zeměpisu i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Cílem studia je vzdělat kvalifikovaného učitele geografie a kartografie pro střední školy. Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách.

Kromě nadstavby geografického a kartografického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží. Povinnou součástí studia jsou také pedagogické praxe na středních školách realizované pod vedením zkušených středoškolských učitelů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • učit geografii/zeměpis na středních školách;
  • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
  • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
  • používat didaktickou techniku (včetně ICT) a adaptovat se na její vývoj;
  • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.
(?)

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem geografie/zeměpisu pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou geografie/zeměpisu na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat v obou oborech dvouoborového studia minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. V oboru učitelství geografie a kartografie pro střední školy musí student získat 25 kreditů z povinných odborných předmětů. V rámci celého studia pak musí získat minimálně 18 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů společného pedagogicko-psychologického základu a 12 kreditů z přírodovědného a společenskovědního bloku univerzitního základu.

Diplomová práce je hodnocena 26 kredity bez ohledu na to, ze kterého oboru si student diplomovou práci zvolí.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých

imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia jsou dvě pedagogické praxe ze zeměpisu, každá hodnocena 2

kredity. Pedagogickou praxi ze zeměpisu 1 student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, Pedagogickou praxi ze zeměpisu 2 pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy.

Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z geografie a

didaktiky geografie. Pokud si student zvolil diplomovou práci z geografie, je součástí SZZ také její obhajoba.

Státní zkouška z geografie má jen ústní část, ve které si student losuje dvě šířeji zadaná témata. Státní zkouška z didaktiky geografie má ústní a praktickou písemnou část. V ústní části zkoušky z didaktiky geografie student odpovídá na vylosované obecněji zadané téma. V písemné - praktické části se ověřují získané dovednosti a znalosti řešením témat a příkladů na úrovni obtížnějších středoškolských úloh a následně jsou pak výsledky komentovány.

Student u SZZ z didaktiky geografie předkládá osobní portfolio prací (např. příprav na vyučování, návrhů projektů, seminární práce apod.), které dokládají profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání.

Případná obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Povinnou součástí ukončení studia je také státní závěrečná zkouška ze

společného pedagogicko-psychologického základu, která má formu písemného

testu.

Vzhledem k tomu, že obor je součástí dvouoborového studia, musí student

vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

Bližší informace o SZZ lze nalézt

na http://geogr.muni.cz/magisterske-studium#uz

(?)

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v 

doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Zkratka: UZ
Kód: 7504T056
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1407 N-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta