Učitelství dějepisu pro základní školy

Objevte svou minulost

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studium Učitelství dějepisu pro základní školy směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Dějepis (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru Dějepis a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele dějepisu na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií; rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky z historie a jí příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, případně v doktorském studiu; rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na historické souvislosti, vývoj světového a českého dějepisectví, didaktiku dějepisu a specifická odvětví historické vědy jako jsou archivnictví, historická geografie, regionální historie, dějiny kultury či dějiny vědy a techniky. Kromě toho mají studenti široký výběr povinně volitelných předmětů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií;
  • je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele dějepisu na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru historie. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi a dovednostmi.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba programu činí 2 roky. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia. Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je učitelská praxe v 1., 2. a 3. semestru, a to průběžná 2 dny v týdnu v 1. a 2. semestru a souvislá ve 3. semestru v rozsahu 1 měsíc.

V 1. semestru jde o náslechy a fakultativní výstupy, ve 2. semestru jde o 3 – 6 výstupů za semestr a ve 3. semestru o 10 – 15 výstupů.

(?)

V navazujícím magisterském studiu Učitelství dějepisu prokazují absolventi studijního oboru široké znalosti vědních oborů své předmětové aprobace a porozumění těmto oborům, principům jejich struktury, vztahům uvnitř vědních oborů své aprobace i mimo ně. Prokazují hluboké znalosti oborové didaktiky, teorie kurikula, interpretují a hodnotí formy a metody výuky dějepisu.

SZZ je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na odborné úrovni a prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých disciplín a širších souvislostech mezi nimi. U ústní zkoušky student obdrží dvě otázky, a to z historie a z didaktiky dějepisu. SZZ je veřejná před komisí složenou z předsedy, odborníků schválených vědeckou radou fakulty, v případě obhajob diplomových prací také za účasti vedoucích prací a oponentů. Standardní částí obhajoby magisterské diplomové práce je prezentace hlavních bodů práce diplomantem, prezentace posudků, odpovědi na připomínky posudků a diskuse. Během obhajoby student/ka prokáže schopnost formulovat nové myšlenky a předloží závěry, které přinesou nové poznatky o zkoumaném jevu.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu historie na Filozofické fakultě MU nebo v doktorském studiu pedagogiky na Pedagogické fakultě MU.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Učitelství dějepisu pro základní školy
Zkratka: DE2
Kód: 7503T024
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy