Novořecký jazyk a literatura

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu. Odysseas Elytis

Rozbalit vše

Hlavním cílem doktorského studia Novořeckého jazyka a literatury je samostatná a systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oblasti novořeckých studií. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce. Student má možnost zvolit si profilaci literární (byzantská/moderní řecká literatura), či jazykovou (byzantská/moderní řečtina).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • systematického pochopení a zvládnutí metodologie příslušné dílčí disciplíny novořeckých studií s přesahem do příbuzných oborů;
  • koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé výzkumné postupy a obohatit dosavadní vědění o zvoleném tématu původním výzkumem;
  • samostatně vyvíjet badatelskou činnost, včetně sebereflexe;
  • vytvořit rozsáhlejší dílo ze zvolené oblasti výzkumu, které přispívá k rozšíření hranic poznání v daném oboru;
  • prezentovat a obhájit výsledky svého vlastního výzkumu na mezinárodním fóru;
  • interpretovat a samostatně kriticky posoudit odbornou literaturu české i zahraniční provenience.
(?)

Absolventi doktorského studia oboru Novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Zejména jsou kvalifikováni pro práci v oboru, především pro vědecko-pedagogickou činnost na vysokých školách a jiných vědeckých institucích (např. Akademie věd ČR).

Uplatnění najdou také v uměleckém i komerčním překladatelství, tlumočení, v cestovním ruchu a na pozicích vyžadujících výbornou znalost řečtiny (diplomacie, orgány Evropské unie, komerční sektor, např. bankovnictví).

V neposlední řadě jsou připraveni na profese humanitního zaměření, vyžadující samostatné a kritické myšlení (knižní nakladatelství, média atd.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 roky. Během studia musí doktorand získat celkem 240 kreditů, z toho 214 kreditů za povinné předměty (kredity typu A) a 26 kreditů za povinně volitelné kredity (kredity typu B).

Na základě individuálního studijního plánu se výuka doktorandů realizuje v rámci filozoficko-metodologické přípravy, jazykové přípravy (je zabezpečována Centrem jazykového vzdělávání MU, nebo ji doktorand absolvuje podle rozhodnutí oborové komise a školitele formou cizojazyčného referátu a cizojazyčné publikace) a odborné přípravy jak lingvistického, tak literárního zaměření.

Odborná příprava má formu povinně volitelných přednášek, individuálních konzultací, samostatné přípravy a četby určeného penza originálních textů včetně jejich interpretace. Rozhodující část doktorského studia představuje příprava disertační práce. V průběhu studia posluchači přednesou z tematiky připravované disertace alespoň jeden referát na vědecké konferenci, workshopu nebo odborném semináři, publikují alespoň jednu odbornou studii v recenzovaném periodiku nebo sborníku a žádoucí jsou také další publikace (odborné zprávy či recenze o odborné literatuře, překlady).

Povinně volitelné předměty (Speciální přednáška I–IV) si doktorand volí se souhlasem školitele. Kredity typu B lze získat také za absolvování zahraniční studijní stáže.

(?)

Studium je zakončeno obhajobou disertační práce a složením státní doktorské zkoušky.

Státní doktorská zkouška

Kandidát si ke zkoušce připraví výklad a obhajobu pěti tematických okruhů. Vybere si je ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před plánovaným termínem zkoušky je odevzdá v písemné podobě (každý 3–5 stran včetně literatury) na sekretariát ÚKS FF MU. Okruhy se nesmí obsahově krýt s tématem disertační práce. Oborová komise má právo vrátit nedostatečně připravené podklady k přepracování. V průběhu zkoušky kandidát na základě požadavků zkušební komise pojedná nejméně o dvou okruzích a zodpoví doplňující otázku.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Novořecký jazyk a literatura
Zkratka: RE
Kód: 7310V113
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)