Intenzivní péče

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru Intenzivní péče je v souladu se zákonem č.96/2004 Sb o nelékařských povoláních připravit vysokoškolsky vzdělanou sestru, která získá úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v intenzivní péči (ve znění nařízení vlády č. 31/2010 Sb. z 11. ledna 2010). Program akceptuje interdisciplinární a systémový přístup, profesionální komunikaci a realizaci preventivních i terapeutických intervencí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady, metody a postupy jednotlivých ošetřovatelských výkonů u kriticky nemocných pacientů;
  • provést ošetřovatelské výkony u nemocného v neodkladné péči;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe;
  • široké mezioborové spolupráce při péči o kriticky nemocné osoby.
(?)

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnický pracovník - specialista v intenzivní péči. Je kompetentní vykonávat ošetřovatelské činnosti vyžadující velkou míru erudice a samostatnosti v souladu s § 4, § 48 a § 49 vyhlášky č.424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti Ošetřovatelská péče v intenzivní péči vykonává činnosti bez odborného dohledu a indikace. Poskytuje, organizuje a metodicky řídí vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, zejména u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhání základních funkcí nebo toto selhání hrozí, v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně letecké záchranné služby a akutního příjmu, v souvislosti s anesteziologickými výkony, u pacientů vyžadující léčení očišťovacími metodami, s kardiovaskulárním onemocněním v život ohrožujícím stavu, u pacientů s akutní a chronickou bolestí, s dlouhodobou umělou plicní ventilací a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního střediska.

(?)
  • Všeobecná sestra
(?)

Standardní doba studia činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 120 kreditů za povinné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je praxe. Praxe je zařazena do všech čtyř semestru studia. U prezenční formy studia student musí absolvovat celkem 760 hodin praxe. V prvním, třetím a čtvrtém semestru v rozsahu 160 hodin praxe. V druhém semestru v rozsahu 280 hodin praxe, z toho je 120 hodin praxe organizováno v rámci prázdninové praxe. V každém semestru je praxe ukončena zkouškou. U kombinované formy studia student musí absolvovat celkem 240 hodin praxe. V prvním, třetím a čtvrtém semestru v rozsahu 40 hodin/semestr praxe. V druhém semestru v rozsahu 120 hodin praxe, z toho je 80 hodin praxe organizováno v rámci prázdninové praxe. U kombinované formy je praxe ve čtvrtém semestru ukončena zkouškou. Práce u obou forem je realizována na klinických pracovištích pod vedením školitelů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří: 1. Diplomová práce a její obhajoba. 2. Ústní zkouška z intenzivní ošetřovatelské péče v interních oborech. 3. Ústní zkouška z intenzivní ošetřovatelské péče v chirurgických oborech. 4. Ústní zkouška z ošetřovatelské péče v přednemocniční, anesteziologicko-resuscitační a intenzivní medicíně.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může pokračovat v doktorském studiu oboru ošetřovatelství.

(?)
0
Aktivní studenti
260

Specifikace oboru

Obor: Intenzivní péče
Zkratka: IP
Kód: 5345T024
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.