Podniková ekonomika a management

Magisterské prezenční jednooborové, čeština, 5 roků 
Rozbalit vše

Cílem studia tohoto oboru je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně znalostí z oblastí řízení a manažerských dovedností. Součástí studia je i osvojení si psychologických, sociokulturních, obchodních a dalších komunikačních dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • 1. Student ovládá odborný styl vyjadřování v písemné i ústním projevu
 • 2. Ovládá komunikaci a týmovou práci, ovládá způsob chování při různých společenských situacích
 • 3. Ovládá na velmi dobré odborné úrovni angličtinu a další světový jazyk
 • 4. Umí bez problémů prezentovat a diskutovat v daných jazycích, je schopen psát odborné texty
 • 5. Je schopen aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy na řešení úloh týkajících se různých oblastí podnikové ekonomiky
 • 6. Umí správně interpretovat výsledky řešení
 • 7. Je schopen vysvětlit pokročilejší teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie
 • 8. Dokáže porozumět teoretickým poznatkům specializovaných disciplín vztahujících se k podnikové ekonomice a managementu
 • 9. Je schopen aplikovat tyto poznatky na řešení modelových i praktických situací
 • 10. Je schopen aplikovat získané poznatky v praxi
 • 11. Dokáže analyzovat ekonomiku a řízení reálného podniku
 • 12. Dokáže vytvářet projekty systémů řízení podniků
 • 13. Ovládá realizaci řady praktických činností souvisejících s ekonomikou a řízením podniků.
(?)

Absolventi mají takové manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti, efektivní vedení porad, účinné motivování spolupracovníků, umění jednání s lidmi a rozvíjení všeobecné komunikační schopnosti, což jim umožňuje zastávat vedoucí manažerské pozice.

Díky specializovanému zaměření studovaných předmětů se absolventům oboru otevírá možnost realizace v komerčních podnicích obecně (např. na pozicích vyššího managementu), nebo jeho specializovaných úsecích (např. nákup, marketing, obchod apod.). Absolvování navazujícího magisterského stupně studia umožňuje absolventům prohloubit obecný základ ekonomických věd o specializované poznatky a propojit je s praktickou aplikací. Poptávka po absolventech s manažerskými a podnikovo-ekonomickými dovednostmi je v dnešní době velmi aktuální s ohledem na rychle se měnící podmínky podnikání a vzrůstající konkurenci. To vyžaduje manažery a odborné pracovníky s širokým rozhledem a schopností aplikovat odborné poznatky do každodenní praxe, resp. podporovat v témže jiné lidi. Zároveň však absolventi navazujícího magisterského studia potřebují i hlubší, specializované znalosti vybraných oblasti managementu a podnikové ekonomiky, které jim obor Podniková ekonomika a management poskytuje prostřednictvím profilujících specializací. Celková univerzálnost studia (včetně předcházejícího bakalářského) umožňuje absolventům uplatnění v široké škále různorodých podniků a organizací a představuje tak významnou konkurenční výhodu oboru.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko - správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Podniková ekonomika a management je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
266

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208T086
Typ: magisterský
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: M6208 M-EKM Ekonomika a management

Nejčastěji zapisované předměty