Podniková ekonomika a management

Prozkoumejte strukturu a fungování podniku v současném světě.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí: produkční, personální, vědecko-technické, obchodní a ekonomicko-finanční. V rámci studia jde o pochopení věcné, ekonomické, organizační, informační a řídící stránky procesů, které v podniku probíhají, a vzájemných souvislostí mezi nimi. Společně se získáváním teoretických znalostí je studium zaměřeno též na rozvoj dovedností potřebných pro výkonnou i řídící činnost. Problematika podniků a podnikání je postihována v bakalářském stupni studia v obecné rovině – ukotvení všeobecných dovedností a v navazujícím magisterském oboru je pak dále členěna do tří studijních směrů (blokového zaměření):

blok A – Obecný management a marketing

blok B – Finanční management a controlling

blok C – Provozní management a logistika.

Cílem studia tohoto oboru je hlubší pochopení účelu a fungování institucí podnikatelské sféry, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Důležitou oblast studia tvoří zvládnutí analýzy a projektování systémů řízení, včetně využití počítačové techniky a ekonomicko-matematických metod. Součástí studia je i osvojení si organizačně-právních postupů při zřizování, rozdělování či slučování podniků, společností a jiných institucí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Student je schopen aplikovat obecné metody odborné práce při studiu daného oboru.
  • Ovládá odborný styl vyjadřování v písemném i ústním projevu.
  • Ovládá na dobré úrovni angličtinu a další světový jazyk (jak v oblasti všeobecné, tak v oblasti odborné) orientovaný na ekonomickou terminologii.
  • Umí prezentovat a diskutovat v daných jazycích, je schopen psát zprávy a shrnutí.
  • Je schopen aplikovat vhodné nástroje kvantitativní analýzy u základních typů ekonomických úloh.
  • Umí interpretovat výsledky statistických šetření, je schopen samostatně vyhledávat data a informace.
  • Je schopen vysvětlit základní teoretické a metodologické poznatky obecné ekonomické teorie.
(?)

Bezprostředně po ukončení studia naleznou absolventi uplatnění ve funkcích odborných pracovníků v různých úsecích podniku, ve funkcích středního stupně řízení, popřípadě ve funkcích asistentů vrcholových řídících pracovníků podniku. Dále se uplatní jako analytici a projektanti systémů řízení podniků, ekonomicko-organizační poradci apod.

Absolventi mají takové manažerské dovednosti, ke kterým náleží efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči veřejnosti, efektivní vedení porad, účinné motivování spolupracovníků, umění jednání s lidmi a rozvíjení všeobecné komunikační schopnosti, což jim umožňuje zastávat vedoucí manažerské pozice.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí – obhajoby bakalářské práce, zkoušky z odborného předmětu a zkoušky z ekonomie. Doba trvání je cca 60 minut, přičemž na obhajobu je určena zhruba první polovina. Během ní student prezentuje svou práci, poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta, vše uzavírá zodpovězení dotazů z posudků a všeobecná rozprava nad bakalářskou prací s členy komise. Bakalářské práce mají obvykle dvě základní části – teoretickou, představující odborná východiska, a praktickou, řešící definovaný manažerský problém v konkrétním podniku. V rámci bakalářské práce student prokazuje svoji schopnost sepsat ucelený odborný text včetně schopnosti nalézt, analyzovat a navrhnout konkrétní řešení praktického a konkrétního problému reálného podniku či organizace.

V rámci zkoušky z odborného předmětu si student losuje jednu z vybraných otázek z managementu a jednu z otázek z nauky o podniku. Po několika minutách na přípravu probíhá rozprava k jednotlivým otázkám. Úroveň znalostí odpovídá úrovni předmětů Ekonomika organizací, Nauka o podniku a Management 1. Na závěr probíhá zkouška z ekonomie – student si opět losuje jednu z připravených otázek a po přípravě na ni odpovídá. Úroveň znalostí odpovídá úrovni předmětů Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1.

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management, v oboru Podniková ekonomika a management.

(?)
0
Aktivní studenti
752

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208R086
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6208 B-EKM Ekonomika a management