Teorie a praxe trestního a správního procesu

Není trestu bez viny.

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Teorie a praxe trestního a správního procesu poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání v oblastech veřejné správy a právní regulace jejích součástí, jejichž činnost souvisí s realizací trestního řízení, správního trestání, jakož i jiných správních a právních činností bezpečnostních složek v rámci rezortů ministerstev vnitra, obrany, spravedlnosti a celní správy. Absolvent tohoto oboru je schopen základní orientace v problematice práva a veřejné správy, jak je vyžaduje činnost kvalitního profesionála ve veřejné správě, a to zejména těch složek, jež jsou činné v trestním řízení, přestupkovém nebo jiném správně-deliktním řízení, a to včetně manažerských postů. Studiem získá systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace a o celém spektru klíčových právních odvětví. Tato východiska mu umožní prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy. Kombinace obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblasti správy bezpečnosti, správy obrany, správy justice, finanční správy mu umožní i v budoucnu rychlou adaptaci na změněné ekonomické a právní podmínky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v základní problematice práva a veřejné správy.
  • Porozumět trestnímu a správnímu procesu, jeho zásadám, průběhu a rozhodovací činnosti.
  • Orientovat se v problematice souvisejících neprávních vědních disciplín.
  • Aplikovat získané kompetence v praxi v různých oblastech veřejné správy.
(?)

Absolvent získá kompetence uplatnitelné zejména u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Justiční stráže, Vězeňské služby, Vojenské policie, Celní správy, ale také BIS a jinde.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Veřejná správa, obor Teorie a praxe trestního a správního procesu, je tři roky.

Pro úspěšné ukončení studia je nezbytné získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem.

Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 11 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě písemné žádosti studenta. Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku složenou ze tří předmětů. Účelem zkoušky je ověřit, že student (absolvent) je schopen vést diskusi ve zvolené oblasti právní specializace. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů, ale prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých oborů a souvislostech mezi nimi.

Ústní zkouška se skládá ze dvou povinných předmětů (Trestní právo hmotné a procesní; Právní nauka) a jednoho předmětu povinně volitelného. Student si volí povinně volitelný předmět z těchto: Kriminologie; Kriminalistika; Správní právo hmotné a procesní. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v oblasti dané tématem práce a schopnost samostatně formulovat odborný text pod vedením vedoucího bakalářské práce. U obhajoby se hodnotí porozumění tématu, orientace v něm a schopnost prezentovat poznatky uvedené v práci.

(?)

Absolvent oboru může na základě splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na PrF MU v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, obor Veřejná správa.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Zkratka: CZVTPTSP
Kód: 6804R036
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6807 B-VS Veřejná správa