Veřejná správa

Veřejná správa jako dobrá správa.

Rozbalit vše

Základním cílem studijního oboru je poskytnout specializované profesní vzdělání pro pracovníky všech oblastí veřejné správy. Jedná se jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské právní úpravě, tak o poskytnutí hlubokých znalostí z oborů přímo souvisejících s veřejnou správou. Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese, tím klade důraz na patřičnou míru interakce mezi teorií a praxí v přímém kontaktu s učitelem. Nedílnou součástí je i vzdělávání manažerských dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • základní orientace v problematice práva a veřejné správy, jaká je vyžadována k činnosti na všech úrovních státní správy a samosprávy;
  • formulovat návrhy a stanoviska k uplatňování právní úpravy při činnosti veřejné správy;
  • argumentovat pro konkrétní právní řešení určité právní otázky;
  • systematicky pracovat s právními předpisy, judikaturou, právními informačními systémy a jinými zdroji právních informací;
  • na základě obecného vědomostního rámce a specializovaných znalostí budoucí adaptace na změněné ekonomické a právní podmínky.
(?)

Studijní obor Veřejná správa je koncipován jako všeobecná a speciální příprava pro výkon zejména úřednických profesí ve veřejné správě a ve veřejném sektoru vůbec. Absolvent bakalářského oboru Veřejná správa tak najde uplatnění zejména v orgánech veřejné správy, a to na všech úrovních státní správy a samosprávy, včetně manažerských postů v jiných institucích veřejného sektoru, což odpovídá profesnímu postavení „úředník veřejné správy“. Cílovou skupinou uchazečů o studium jsou osoby z praxe, jejichž snahou je zvýšení kvalifikace nebo rozšíření kvalifikace. Program není primárně zaměřen na tzv. regulovaná povolání.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Semestr je omezen časově a vymezen rozsahem povinných a povinně volitelných předmětů, které si student musí zaregistrovat a u kterých musí splnit předepsané ukončení. Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat: a) obecné podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana o studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a v předpisech souvisejících; b) podmínky Společného popisu studijních plánů programu Veřejná správa; c) podmínky postupu ve studiu vymezené studijními předpisy a studijním plánem oboru; d) prerekvizity pro zápis některých předmětů. Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat a které musí úspěšně ukončit pro úspěšné absolvování studia oboru. Student je povinen zapsat si v průběhu studia všechny povinné předměty programu (pokud popis studijního oboru nestanoví jinak) a oboru. Student je povinen v období pro registraci předmětů čtvrtého semestru zaregistrovat si jednu ze specializací oboru (Všeobecná veřejná správa; Katastrální správa; Finanční správa; Správa sociálního zabezpečení). Předměty specializace jsou pak pro něho povinnými předměty. Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů studijního plánu vyhlášeného pro daný akademický rok a příslušný semestr. Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě kreditů stanovených v popisu studijního plánu daného oboru a specializace.

Všeobecná veřejná správa – oborové kredity: 149; směrové kredity: 20; povinně volitelné předměty: 11. Katastrální správa – oborové kredity: 149; směrové kredity: 29; pvp: 2. Finanční správa – oborové kredity: 149; směrové kredity: 27; pvp: 4. Správa sociálního zabezpečení – oborové kredity: 149; směrové kredity: 30; pvp: 1.

Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Koncepce studijního programu je dána předpokladem, že student si zvolil toto studium při výkonu svého dosavadního zaměstnání a profese. Součástí studia již tedy není povinná odborná praxe.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku složenou ze tří předmětů. Účelem zkoušky je ověřit, že student (absolvent) je schopen vést diskusi ve zvolené oblasti právní specializace. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů, ale prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích jednotlivých oborů a souvislostech mezi nimi.

Ústní zkouška se skládá ze dvou povinných předmětů (Právní nauka; Správní právo) a jednoho předmětu, který je daný volbou směru: Finanční správa a finanční právo (pro směr Finanční správa); Katastrální správa a pozemkové právo (pro směr Katastrální správa); Správa sociálního zabezpečení (pro směr Správa sociálního zabezpečení); Veřejná správa a správní věda (pro směr Všeobecná veřejná správa). Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v oblasti dané tématem práce a schopnost samostatně formulovat odborný text pod vedením vedoucího bakalářské práce. U obhajoby se hodnotí porozumění tématu, orientace v něm a schopnost prezentovat poznatky uvedené v práci.

(?)

Studijní obor Veřejná správa je koncipován jako všeobecná a speciální příprava pro výkon zejména úřednických profesí ve veřejné správě a ve veřejném sektoru vůbec. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v druhém stupni vysokoškolského studia na kterékoli vysoké škole v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení (navazující magisterské studium). Tímto navazujícím studiem není magisterský studijní obor Právo. Jednou z možností studia je i navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa, akreditovaný a realizovaný Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Veřejná správa
Zkratka: CZVVESP
Kód: 6804R022
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6807 B-VS Veřejná správa
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.