Pedagogika (angl.)

Tvoříme a předáváme znalosti.

Rozbalit vše

Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech, v současné době realizuje čtyři výzkumné projekty financované GAČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru pedagogika. Absolvent doktorského studia pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Motivační stipendium

Naši doktorští studenti v prezenční formě studia dostávají k pravidelnému měsíčnímu stipendiu 12.000,- Kč další pravidelnou finanční podporu, Motivační stipendium. Pokud studenti plní studijní povinnosti uvedené v tabulce níže, dostávají 5krát za semestr Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických věd.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín;
  • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu;
  • projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.
(?)

Naši absolventi jsou učitelé a výzkumníci na vysokých školách, experti v oblasti vzdělávání v různých vzdělávacích, výzkumných a poradenských organizacích.

Úspěšný absolvent je schopen

- vykonávat samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů

- projektovat a realizovat pedagogický výzkum a evaluovat jeho výsledky

- zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě

- spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

V prvním ročníku studia student vypracovává plán dizertačního projektu, po prvním semestru jej prezentuje na doktorském semináři a připravuje sběr dat. V druhém ročníku je úkolem studenta nasbírat data, napsat článek do odborného recenzovaného pedagogického časopisu a na konci čtvrtého semestru obhájit dosavadní práci na dizertačním projektu před oborovou radou (Mid-Term Evaluation). Pokud student nesplní studijní povinnosti nebo neobhájí dosavadní práci před oborovou radou, výše motivačního stipendia v následujícím semestru poklesne na úroveň prvního ročníku. Povinností studenta je potom znovu obhájit projekt v dalším semestru před oborovou radou. Ve třetím ročníku student analyzuje data, píše článek do odborného recenzovaného pedagogického časopisu a na konci ročníku předkládá realizovatelný plán dokončení dizertačního projektu do konce běžného čtyřletého studia. Opět platí, že pokud student nesplní studijní povinnosti, snižuje se mu motivační stipendium. Ve čtvrtém ročníku je úkolem studenta napsat článek do odborného recenzovaného pedagogického časopisu, dokončit dizertační spis a předložit jej k obhajobě.

Studenti od prvního ročníku vedou ročníkové práce a od druhého ročníku konzultují a oponují bakalářské diplomové práce. A dále se od prvního ročníku podílejí na organizačních záležitostech na ÚPV, zapojují se do výzkumných a rozvojových projektů a vypomáhají ve výuce.

Předpokládá se dále účast studenta na všech doktorských a metodologických seminářích v daném semestru a v průběhu studia opakované vystupování na doktorském semináři s prezentací vlastního dizertačního projektu. Student se zúčastní studijního semestrálního pobytu v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ (případně jiné schéma) v druhém nebo třetím roce studia.

Plnění studijních povinností hodnotí na konci každého semestru oborová rada doktorského studia na základě informací ve formuláři Semestrální náplň v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia je realizace empirického výzkumu.

(?)

Studium se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu MU. Splnění požadavků student každý semestr vyplňuje do Individuálního studijního plánu v IS. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a doktorskou zkouškou, při níž kandidát na základě zadání zkušební komise zodpovídá otázky z oblastí pedagogické teorie a metodologie pedagogického výzkumu. Zaměření zkušebních otázek odpovídá pedagogické disciplíně, v jejímž tematickém okruhu byla k obhajobě předložena disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Pedagogika (angl.)
Zkratka: PGA
Kód: 7501V008
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/doktorske/phd-new/

Seznam aktuálně řešených témat disertačních prací

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Aktuální informace o doktorském studiu

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika

Studijní plán pro prezenční studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Studijní plán pro kombinované studium

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/doktorske-studium

Seznam úspěšných absolventů

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/pedagogika/absolventi

Pro další informace se obracejte na garanty oboru: prof. Milana Pola a dr. Romana Švaříčka.