Anglický jazyk a literatura (angl.)

Rozbalit vše

Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a aplikovanou lingvistiku a Literaturu a kulturní studia. Každý student si zvolí jedno z nich. Všichni studenti musejí absolvovat tři povinné kurzy. Zbytek programu sestává z nepovinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat jazykovými kompetencemi v písemném i ústním projevu na úrovni C2 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky);
  • mít hluboké znalosti v oblasti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglofonních zemí;
  • disponovat hlubokými znalostmi diachronních a synchronních lingvistických teorií včetně historie anglického jazyka;
  • nezávislé práce a kritické analýzy.
(?)

Absolvent oboru je schopen komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu. Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Aby se jednooborový student mohl přihlásit ke Statní závěrečné zkoušce magisterské (AJ29999) na konci magisterského studia, musí splnit následující požadavky:

a. absolvovat kurzy Teorie literatury a kultury I a II (AJ20001 a AJ20002) a úspěšně je zakončit zkouškou

b. absolvovat kurz Historický vývoj angličtiny (AJ20003) a úspěšně jej zakončit zkouškou

c. úspěšně složit Zkoušku z anglického jazyka (AJ21110 + AJ21120) během studia, nebo předložit k uznání:

i. certifikát Cambridge Certificate of Proficiency in English, hodnocení A nebo B

ii. IELTS (International English Language Testing System) s  hodnocením 8 nebo vyšším, či

iii. získat alespoň 75 bodů ze zkoušky z praktického jazyka v rámci bakalářské státní zkoušky z oboru Anglický jazyk a literatura na KAA FF MU a současně dosáhnout hodnocení A, B, nebo C z Ústní zkoušky z angličtiny - mluvený projev (AJ11020)

d. absolvovat šest kurzů vybraného zaměření („track“) a úspěšně je zakončit zkouškou

e. získat během tohoto studia dalších 40 kreditů na KAA

f. získat minimálně 8 kreditů z libovolných kurzů MU

g. absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801)

h. napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci (AJ29850).

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ29801) a práci dokončí a odevzdá.

(?)

Povinná praxe není v tomto studijním oboru vyžadována.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

Obhajoba magisterské diplomové práce (magisterská oborová práce se neobhajuje).

Ústní zkouška, jež vychází ze studia pěti knih, které si student volí dle svého zaměření/"tracku" (zvolené knihy musejí tematicky odpovídat odevzdané práci a kurzům, které student absolvoval v průběhu studia). Studenti volí z následujícího seznamu literatury:

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/studium/informace/seznam-literatury-k-magisterske-statni-zaverecne-zkousce/view?set_language=cs.

V této části zkoušky studenti dokládají znalost zvolené literatury a schopnost zařadit dané knihy do širšího teoretického kontextu. V příslušných případech se od studentů rovněž očekává, že obsah zvolených knih dokáží vztáhnout ke konkrétnímu výzkumnému tématu (nebo tématům), jimiž se zabývali ve své magisterské práci.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí je možné pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech Anglický jazyk nebo Literatury v angličtině.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Anglický jazyk a literatura (angl.)
Zkratka: AJA
Kód: 7310T009
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.