Dentální hygienistka

Dutina ústní je zrcadlem celkového zdraví.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Dentální hygienistka/hygienista je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Hlavní znalosti studijního oboru dentální hygiena jsou prevence, parodontologie a orální hygiena. Studijní obor Dentální hygienistka/hygienista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky – bakaláře, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Všeobecná a odborná medicínská příprava jim umožní, aby chápali souvislosti mezi péčí o ústní hygienu, biomedicínskými a sociálními vědami a tyto znalosti dokázali využít při výkonu práce v oboru ústní hygieny. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života, zejména v oblasti orálního zdraví. Absolventi budou rovněž schopni organizovat a řídit provoz zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny, spolupracovat a ve vybraných oblastech samostatně provádět vědecko-výzkumnou činnost, soustavně udržovat a zlepšovat své profesionální znalosti a dovednosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • Bez odborného dohledu vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu.
 • Bez odborného dohledu stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost.
 • Bez odborného dohledu provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.
 • Pod odborným dohledem provádět v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientační zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti.
 • Pod odborným dohledem provádět otisky chrupu.
 • Pod odborným dohledem odstraňovat zubní plak a kámen, leštit povrch zubů.
 • Pod odborným dohledem provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky aj.
 • Pod odborným dohledem provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní.
 • Pod odborným dohledem provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy včetně zubních šperků.
 • Informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.
 • Pod přímým dohledem zubního lékaře provádět pečetění fisur, aplikovat povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.
 • Pod odborným dohledem zubního lékaře může vykonávat práci zubní instrumentářky.
(?)

Absolventi oboru mohou vykonávat hlavní část práce bez odborného dohledu a najdou široké uplatnění v privátní sféře i mimo ni. Budou schopni pracovat jako zaměstnanci i organizovat a řídit provoz zdravotnických zařízení sloužících poskytování péče v oblasti hygieny. Část práce konají pod odborným dohledem, tj. ve spolupráci se zubním lékařem - na základě jeho doporučení. Některé výkony však vyžadují přímý dohled, tj. přítomnost zubního lékaře (viz výše). Současně absolventi získají kompetence zubní instrumentářky/instrumentáře, což dále zvyšuje možnost jejich uplatnění.

(?)
 • Asistent zubního technika
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů, studenti musí splnit celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci a v případě prezenčního studia i tělesnou výchovu, které se započítávají do celkového počtu ECTS kreditů.

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 180 ECTS kreditů z povinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Z tohoto počtu 61 kreditů za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 kreditů je možné získat nejvýše 10 kreditů absolvováním volitelných předmětů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty http://www.med.muni.cz.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 735 hodin. Samotný výkon praxe je rozložen do šesti semestrů. V prvním až třetím semestru studenti pracují v odborné učebně a na výukovém sále Stomatologické kliniky. Ve čtvrtém až šestém semestru část praxe vykonávají na vybraných pracovištích. Součástí odborné praxe je také edukační působení v kolektivních zařízeních (mateřské školy, základní školy, domovy pro seniory) a na vybraných odděleních nemocnic.Po prvním a druhém ročníku studenti absolvují prázdninovou praxi na vybraných pracovištích v trvání 3 týdny/ročník.

(?)

Studium je tříleté, zakončené složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce. Státní závěrečné zkoušky se konají z předmětů Parodontologie a onemocnění ústní sliznice a Orální hygiena.

(?)

Není

(?)
0
Aktivní studenti
72

Specifikace oboru

Obor: Dentální hygienistka
Zkratka: DEHY
Kód: 5345R028
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví

Nejčastěji zapisované předměty