Zdravotnický záchranář

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem vzdělávacího programu Zdravotnický záchranář je absolvent připravený pro výkon samostatných činností bez odborného dohledu a poskytování neodkladné péče, k níž má oprávnění, vyplývající ze současné legislativy. Je oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou a pokynem lékaře nebo jiného způsobilého odborníka zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené zákonem č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.

Je připraven podílet se aktivně na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce i skupiny obyvatel k péči o zdraví, včetně znalostí a schopností poskytnutí první pomoci. Absolvent disponuje teoretickými a praktickými vědomostmi a dovednostmi z klinických a humanitních oborů a dovedností, získaných v průběhu odborné praxe, nezbytnými pro výkon preventivní, léčebné a edukační činnosti. Dokáže zajistit potřeby pacienta jak v rámci přednemocniční, tak i nemocniční urgentní péče. Je schopen se aktivně a samostatně podílet na diagnostické a léčebné péči. Má předpoklady pro spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky, s členy složek integrovaného záchranného systému, a pro další osobní profesní růst.

Absolvent je připraven k dodržování zdravotnické etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti a práv pacienta. Získání profesní kvalifikace je předpokladem k získání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a registraci nelékařských zdravotnických pracovníků. Absolventi jsou rovněž v souladu s § 29 zákona č. 96/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) připraveni k výkonu povolání zdravotnického asistenta. Obor je v souladu se současnými studijními programy zemí EU.

Uchazeč o studium musí prokázat zdravotní a fyzickou způsobilost (více podmínky přijetí na http://www.med.muni.cz/index.php?id=1366).

Symbolem zdravotnické záchranné služby je „hvězda života", jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • Bez odborného dohledu a bez indikace lékařem v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu provádí specifickou ošetřovatelskou péči.
 • Monitoruje a hodnotí vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem.
 • Zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísících vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu.
 • Zajišťuje periferní žilní vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykémií.
 • Provádí orientační laboratorní vyšetření a orientačně jej posuzuje, obsluhuje a udržuje vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídí pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení.
 • Provádí první ošetření ran, zastavuje krvácení, zajišťuje nebo provádí bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťuje bezpečnost pacienta během transportu.
 • Vykonává v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému, zajišťuje v případě potřeby péči o tělo zemřelého.
 • Přejímá, kontroluje a ukládá léčivé přípravky, zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky a prádlo, zabezpečuje jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 • Provádí neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu, přijímá, eviduje a vyhodnocuje tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, stará se o jejich řešení za použití telekomunikační techniky.
 • Provádí telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytuje další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
 • Zajišťuje dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádí a udržuje inhalační kyslíkovou terapii, zajišťuje přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečuje o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci.
 • Podává léčivé přípravky včetně krevních derivátů, asistuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřuje pacienta v průběhu aplikace, ukončuje ji.
 • Provádí katetrizaci močového měchýře dospělých a dívek nad 10 let, odebírá biologický materiál na vyšetření, asistuje při porodu a provádí první ošetření novorozence, zajišťuje intraoseální vstup.
 • Vykonává další činnosti v rozsahu své odborné způsobilosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
(?)

Absolvent bakalářského studia získá kvalifikaci zdravotnického záchranáře, který bude připraven samostatně i v týmu poskytovat individuální péči jedincům či skupinám obyvatel akutně ohroženým na životě a plnit odborné úkoly urgentní medicíny ve všech složkách integrovaného záchranného systému, ve státních i nestátních zařízeních a institucích v České republice a zemích EU.

Oblasti možného uplatnění:

Lůžková zdravotnická zařízení:

- anesteziologicko-resuscitační oddělení;

- urgentní (akutní) příjem;

Přednemocniční péče:

- zdravotnické záchranné služby;

- ostatní složky integrovaného záchranného systému.

Absolventi jsou také připraveni k výkonu povolání praktické sestry (dle § 21b), ošetřovatele (dle § 36g), řidiče zdravotnické dopravní služby (dle § 40 2b) a sanitáře (dle § 42 2b), dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(?)
 • Zdravotnický záchranář
(?)

Charakteristiky studijních předmětů vycházejí z vyhlášky č. 39/2005 Sb. (v aktuálním znění). Předměty jsou rozděleny na ty, které tvoří základ potřebný pro poskytování neodkladné zdravotní péče, další skupinu tvoří předměty zaměřené na klinické a další specifické obory související s poskytováním neodkladné péče, pak jsou zde zařazeny i předměty sociálních a dalších souvisejících oborů a nedílnou součástí je praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v 

přednemocniční neodkladné péči, kdy praktické vyučování probíhá ve zdravotnických zařízeních poskytujících neodkladnou péči včetně

pracovišť, která mají charakter akutního příjmu, dále v lůžkových zdravotnických zařízeních a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností, potřebných k výkonu povolání, podložených získáním nezbytných teoretických znalostí. Obsah zohledňuje specifika spojená s potřebou spolupráce s praxí.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je na stránkách lékařské fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe pod vedením školitelů na klinických pracovištích a stanovištích zdravotnických záchranných služeb. Celkový rozsah přímé odborné praxe je 416 hodin. Praxe začíná v druhém semestru studia a předchází jí předmět Ošetřovatelské postupy a Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči. Samotný výkon praxe je rozložen do pěti semestrů. První blok praxe je zaměřen na upevnění teoretických znalostí a praktických postupů v rámci ošetřovatelské péče na standardních odděleních zdravotnických zařízení, operační středisko zdravotnické záchranné služby a zdravotnickou záchrannou službu. Studenti krátce navštíví endoskopické pracoviště, pracoviště angiologické, hemodialyzační, ambulanci úrazové chirurgie a dětská oddělení. Součástí je i seznámení se základy práce hasičského záchranného sboru. V dalším bloku je praxe orientována na pracoviště anestezie, psychiatrie, jednotky intenzívní péče, péče o nezralé novorozence a zdravotnické záchranné služby. Poslední blok probíhá na pracovištích resuscitačních, urgentním příjmu, popáleninovém sále, porodním sále, anestezii a záchranné službě. Studentům zajišťuje pracoviště Lékařská fakulta MU v akreditovaných zdravotnických zařízeních, s nimiž dlouhodobě spolupracuje a na nichž je možné praxi vykonat.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška a obhajoba bakalářské práce. Ústní zkouška sestává ze tří částí. První zahrnuje předměty humanitní (psychologii, etiku, management, ošetřovatelství a multikulturní ošetřovatelství), druhá předměty klinické a urgentní medicíny, třetí je více praktického charakteru. Student při ní prokáže praktickou schopnost kardiopulmonální resuscitace, včetně umělé plicní ventilace, která je vyhodnocena prostřednictvím specifického počítačového trenažéru. Dále pak řeší vylosovanou, prakticky zaměřenou kazuistiku z oblasti akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Ve všech třech částech si student losuje jednu otázku. Zkouška ověřuje faktické znalosti a dovednosti, témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30 – 90 stran základního textu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Nejčastěji studenti volí obory pedagogického zaměření (Učitelství pro střední zdravotnické školy), management ve zdravotnictví, krizové řízení, ochrana obyvatelstva.

(?)
0
Aktivní studenti
68

Specifikace oboru

Obor: Zdravotnický záchranář
Zkratka: ZACH
Kód: 5345R021
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Studium blíže představují webové stránky katedry:

http://www.med.muni.cz/porodnictvi/

Nejčastěji zapisované předměty