Aplikovaná geografie a geoinformatika

Geografie napomáhá chápání přírodních a společenských souvislostí.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Aplikovaná geografie a geoinformatika poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geografických vědách, geoinformatice, regionálním rozvoji resp. v oblasti trvale udržitelného rozvoje (v závislosti na zvoleném studijním směru) a připravuje absolventy pro konkrétní praktickou činnost v uvedených oblastech. Cílem tohoto studijního oboru a jeho směrů (Geoinformatika a regionální rozvoj nebo Geoinformatika a trvalá udržitelnost) je, aby absolvent získal základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik geografického zpracování dat včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, geoinformatiky, regionálního rozvoje či trvalé udržitelnosti. Tyto mu umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace. Směrování ke komplexnímu geografickému chápaní složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí je předpokladem pro úspěšné řešení dílčích otázek problematiky regionálního rozvoje, resp. trvalé udržitelnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • využívat základních znalostí a dovedností z oblasti fyzické, humánní geografie, kartografie a geoinformatiky k řešení dílčích problémů regionálního rozvoje a trvale udržitelného rozvoje;
 • bezproblémové komunikace prostřednictvím moderních prostředků výpočetní techniky (VT), řešit dílčí geografické úlohy za pomoci VT a formalizovat je za použití vyšších programovacích jazyků;
 • základní operace s prostorově lokalizovanými daty, s údaji statistického charakteru a literárními zdroji;
 • komunikovat se zástupci státní správy a samosprávy, odborníky ze soukromých společností a se zástupci občanských sdružení;
 • orientovat se v moderních trendech geoinformatiky, zvláště v oblastech zpracování a analýzy geografických údajů;
 • orientovat se v oblasti počítačové kartografické produkce, v základních mapových dílech ČR;
 • sestavovat databáze prostorově lokalizovaných dat v požadované struktuře, organizovat dotazníková šetření;
 • provádět základní operace s prostorově lokalizovanými daty;
 • orientovat se v zásadách regionální politiky ČR a EU a aplikovat je v přípravě a realizaci konkrétních projektů;
 • aplikovat zásady trvale udržitelného rozvoje v přípravě a realizaci konkrétních projektů.
(?)

Absolventi studia se uplatní jako environmentalisté či regionalisté, jako poradci pro veřejný i soukromý sektor. Další možné uplatnění je ve státní správě, včetně napojení na EU - obecní, městské, okresní či krajské úřady, referáty životního prostředí, výstavby a regionálního rozvoje, správy GIS, na odděleních územního plánu, rozvoje cestovního ruchu, ale také v pozemkovém či katastrálním úřadě, v soukromém sektoru - zpracování dat, zákaznický servis, poradenské služby v oblasti zpracování prostorových dat. Absolventi mohou pokračovat po úspěšném složení přijímací zkoušky ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Aplikovaná geografie.

(?)
 • Školní psycholog (Jiný odborný pracovník - psychologie)
(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Studentům, kteří se jím řídí, zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia.

Standardní doba bakalářského studia Aplikované geografie je 6 semestrů. Podmínkou zápisu do druhého a vyššího semestru je získání minimálně 20 kreditů v semestru minulém nebo minimálně celkem 45 kreditů v minulých dvou semestrech.

Pro zápisy do prvního a druhého semestru bakalářského studia je závazný doporučený studijní plán povinných předmětů. Povinnou časovou posloupnost předmětů určují prerekvizity každého z nich, které jsou uvedeny v Informačním systému MU.

Za povinné, povinně volitelné a doporučené geografické volitelné předměty včetně bakalářské práce je nutno získat minimálně 149 kreditů. Geografické doporučené volitelné předměty je možno vybírat z nabídky předmětů programu Geografie a kartografie (kódy Z%).

(?)

Součástí studijního plánu je absolvování odborné provozní praxe v rozsahu jednoho týdne na vybraném geograficky orientovaném či odborně příbuzném pracovišti. Provozní praxe je organizována Geografickým ústavem. Student má možnost přijít s vlastním návrhem pracoviště. V tomto případě však výběr podléhá schválení ústavu.

(?)

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Součástí bakalářského studia je vypracování bakalářské práce, čímž student prokazuje schopnost samostatně řešit problém střední obtížnosti včetně práce s literaturou, zpracování a interpretace výsledků a jejich prezentace. Bakalářská státní zkouška má dvě části: obhajobu bakalářské práce a vědomostní zkoušku (písemnou a ústní). Vědomostní část je zkouškou komplexní, její základní okruhy jsou uvedeny na webu Geografického ústavu (http://www.geogr.muni.cz)

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná geografie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Aplikovaná geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
68

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Zkratka: APGI
Kód: 1302R012
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1305 B-AG Aplikovaná geografie

Nejčastěji zapisované předměty