Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res - Středomoří, náš svět v malém.

Rozbalit vše

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Mediteránní studia je na základě literárního dědictví postihnout kořeny evropské civilizace ve středomořském prostoru. Vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců) a věnuje se též arabským vlivům ve Středomoří. Vytváří tak předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

Studenti se mohou v rámci výběru povinných a povinně volitelných předmětů zaměřit na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu.

Důraz je kladen na osvojení jazykových kompetencí ve vybraném cizím jazyce, schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu a na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentovi umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti.

Obor je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

V rámci magisterských oborů nabízených v České republice je obor Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat v románském a/nebo novořeckém jazyce (B2 SERR) a/nebo orientovat se v jednoduchých textech v arabském jazyce (A2 SERR);
  • napsat podrobný text na širokou škálu témat v románském a/nebo novořeckém jazyce (B2 SERF) a/nebo psát texty na známá témata v arabském jazyce (A2 SERR);
  • plynule komunikovat v románském a/nebo novořeckém jazyce na aktuální téma (B2 SERR) a/nebo komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a obvyklých skutečnostech v arabském jazyce (A2 SERR);
  • podrobně popsat literární dějiny dané oblasti (novořecké, románské, arabské) a zařadit je do vzájemných souvislostí;
  • samostatně analyzovat a zhodnotit konkrétní literární díla v původních jazycích a/nebo překladech;
  • vysvětlit východiska vybraných literárních teorií a aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu.
(?)

Absolvent magisterského studia najde uplatnění na postech odpovídajících magisterskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, informačních a vzdělávacích centrech, kulturních nadacích, s ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost také v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti médií. Díky jazykové vybavenosti a znalosti kulturních specifik dané oblasti se může uplatnit také v tržním sektoru, např. v cestovním ruchu nebo jako zprostředkovatel obchodních kontaktů se Středomořím.

Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný modul v rámci oboru (arabský, novořecký, románský) a podle oborových kombinací.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry. Pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce musí student splnit všechny povinné předměty, získat předepsaný počet kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty a vypracovat a odevzdat magisterskou diplomovou, nebo oborovou práci.

Studium je realizováno jako jednooborové, nebo dvouoborové.

Student jednooborového studia musí získat celkem alespoň 120 ECTS kreditů (79 kreditů typu A za povinné předměty, 24 kreditů typu B za povinně volitelné předměty, 13 kreditů typu C za volitelné předměty a 4 kredity za jazykovou výuku na FF).

Student dvouoborového studia musí získat alespoň 70 ECTS kreditů v případě vypracování a odevzdání magisterské práce (48 kreditů typu A za povinné předměty, 15 kreditů typu B za povinně volitelné předměty, 5 kreditů typu C za nepovinné předměty a 2 kredity za jazykovou výuku na FF), nebo 50 kreditů v případě, že je magisterská práce zpracovávána na druhém oboru (28 kreditů typu A za povinné předměty, 15 kreditů typu B za povinně volitelné předměty, 5 kreditů typu C za nepovinné předměty a 2 kredity za jazykovou výuku na FF).

Všichni studenti v rámci svého studia absolvují povinné předměty společného základu. Student jednooborového studia si nadto zapisuje povinně předměty ze dvou vybraných modulů (arabský, novořecký, románský), student jednooborového studia zapisuje povinně předměty z jednoho vybraného modulu.

Povinně volitelné a volitelné předměty student zapisuje dle svého uvážení v návaznosti na povinné předměty. Student má možnost zapsat si předměty doplňující jeho znalosti v oblasti literatury a historie, případně si dále rozšířit jazykové znalosti. Mezi povinně volitelné předměty jsou zařazeny nejen předměty z Ústavu klasických studií, ale také z jiných kateder FF MU (Ústav religionistiky, Ústav slavistiky, Ústav románských jazyků a literatur) a Fakulty sociálních studií.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, viz http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?fakulta=1421;obdobi=6463;uzel=836970;rek=ap;puvodni_design=p;

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě oddělené části: obhajoba magisterské diplomové práce (pokud nebyla práce zpracována na druhém oboru) a státní závěrečná zkouška magisterská.

Závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části: písemná a ústní.

Písemná část prověřuje znalosti dvou jazyků na příslušné úrovni (B2 v případě francouzštiny, italštiny, novořečtiny, španělštiny, A2 v případě arabštiny), resp. jednoho jazyka v případě jednooborového studia. Student prokazuje schopnost vypracovat samostatně text v cizím jazyce a porozumět textu na příslušné úrovni.

Ústní část prověřuje 1. schopnost důstojného mluveného projevu a komunikace v románském jazyce a/nebo novořečtině a/nebo arabštině, 2. schopnost samostatně analyzovat a zhodnotit literární text, 3. schopnost v kultivované češtině/slovenštině popsat a charakterizovat dějiny vybraných literatur a uvádět je do vzájemných i širších souvislostí.

Student jednooborového studia volí tři okruhy (resp. literatury), student dvouoborového studia dva: 1. Středověká a humanistická literatura, 2.(–3.) Románská literatura (francouzská, italská nebo španělská)/Novořecká literatura/Antická literatura.

Studenti ve stanoveném termínu odevzdávají seznam přečtené literatury, která tematicky odpovídá jednotlivým okruhům.

Zpracováním diplomové práce v náležité formě student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí úroveň prezentace a schopnost argumentovat v návaznosti na posudky vedoucího a oponenta.

(?)

Absolvent magisterského studia oboru Mediteránní studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu odpovídajícímu jeho zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Mediteránní studia
Zkratka: MED
Kód: 7310T291
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Výuku novořečtiny zajišťuje Ústav klasických studií, výuka románských jazyků probíhá společně se studenty bakalářského programu na Ústavu románských jazyků a literatur, výuka arabštiny probíhá společně se studenty oboru Pravěká archeologie Předního východu na Ústavu archeologie a muzeologie.

Další informace k oboru na stránkách Ústavu klasických studií http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium/obory/bakalarske/mediteranni-studia/ a na Facebooku https://www.facebook.com/uksbrno/.