Laboratorní a měřicí technika

Měření je základ vědy.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Profesní bakalářský program Laboratorní a měřicí technika je zaměřený na aplikované fyzikální disciplíny s možností specializace v oblastech astrofyziky a lékařské fyziky, s předpokladem přímého výstupu absolventů do praxe.

V současné době dochází k nasazení moderních, a tedy i drahých a sofistikovaných přístrojů prakticky do všech oborů lidské činnosti. V mnoha odvětvích se obsluhou těchto přístrojů zabývají často nejkvalifikovanější pracovníci, přestože to není vždy zapotřebí. Po překonání prvotních obtíží spojených s instalací nového a neznámého přístroje na pracovišti jde často o rutinní, i když vysoce kvalifikované využívání přístroje a jeho základní servis. Cílem tohoto oboru je tedy připravit absolventa, který bude obeznámen s principy činností a obsluhou širokého spektra přístrojů z mnoha oborů, a který bude připraven tyto znalosti využít i při obsluze přístrojů, s nimiž se setkává poprvé. Zvláštní důraz bude kladen na znalost práce s typickými přístroji z oborů fyzikálních, geologických a chemických věd. Navrhovaný studijní obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání než je pouhá rutinní obsluha přístrojů – pochopení principů činnosti přístroje a tedy jeho maximální využití, návrh nových, pro konkrétní problém přizpůsobených, měřících postupů, fundované rozhodování o možném upgradu přístrojů, apod.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zvládnout základní poznatky z elektroniky, měřící techniky, mikrovlnné techniky, stopové analýzy prvků, analytických metod používaných v chemii, základy analýzy minerálů a hornin, pravidla pro sběr a statistické vyhodnocování vzorků;
  • ukázat přehled a praktické zkušenosti v použití diagnostických a analytických metod využívajících fyzikální principy a moderní přístrojovou techniku (elektronová mikroskopie, diagnostika povrchů, hmotnostní spektroskopie, laserové techniky, atd.).
(?)

Díky fyzikálně-matematickému základu absolvovanému v rámci programu nezávisle na volbě oboru se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, apod. Jeho specializované zaměření jej však předurčuje k práci ve specializovaných diagnostických pracovištích využívajících moderní přístrojové techniky, ve státních zkušebních ústavech, v technologických výrobních procesech, apod. Absolvent se uplatní při obsluze přístrojů a jejich kvalifikované údržbě, při zpracování a interpretaci dat. Předpokládaná pracovní náplň absolventa pak bude zahrnovat odpovědnost za bezproblémový a ekonomický provoz několika sofistikovaných přístrojů na pracovišti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově alespoň 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty (včetně předmětů zaměřených na přípravu k bakalářské práci) tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí přibližně 140 kreditů (přesný počet kreditů závisí na volbě konkrétních povinně volitelných předmětů). Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat zkoušku z odborné angličtiny a získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit (které si student vybírá podle svého zájmu, sportovního zaměření a časových možností).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého oboru, který se nachází na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí: obhajoba bakalářské práce, písemná a ústní zkouška z fyziky.

Vypracováním bakalářské práce uchazeč prokazuje schopnost samostatně řešit fyzikální problém střední obtížnosti. Bakalářská práce má většinou experimentální charakter a její vypracování pak obsahuje návrh experimentu, zvládnutí laboratorní techniky, zpracování měření a interpretace výsledků.

Písemná část zkoušky má prokázat schopnost uchazeče řešit středně obtížné úlohy na úrovni cvičení k disciplínám celku Obecná fyzika.

Při ústní části zkoušky má uchazeč v odpovědích na otázky z první skupiny okruhů prokázat:

- osvojení obecných idejí fyzikálního popisu reality a jejich konkretizace v jednotlivých disciplínách celku Obecná fyzika;

- pochopení základních pojmů a představ těchto disciplín a jejich vzájemných souvislostí;

- schopnost fyzikálně analyzovat konkrétní situace, formulovat jejich popis matematicky a navrhnout příslušné experimenty včetně vyhodnocení a interpretace výsledků.

V odpovědi na otázky z druhé skupiny okruhů má uchazeč prokázat pochopení základů zvoleného oboru.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Laboratorní a měřicí technika
Zkratka: LMT
Kód: 1702R025
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1702 B-AF Aplikovaná fyzika