Modelování a výpočty

Najít správný matematický model je snadné. Daleko těžší je najít problém, na nějž se dá použít.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V rychle se měnícím světě vyvstává potřeba lidí schopných orientace v matematických základech široké oblasti exaktních a společenských věd, kteří zároveň dovedou efektivně využívat výpočetní techniku. Neméně důležitá je schopnost komunikace přes hranice tradičně vymezených oborů. Modulárně vystavěné studium zahrnující matematiku, informatiku a konkrétní přírodní nebo společenskou vědu je odpovědí na tyto výzvy doby. Obor Modelování a výpočty je spojujícím článkem mezi matematikou, informačními technologiemi a dalšími vědními obory. Je to rychle rozvíjející se multidisciplinární oblast s vazbami na přírodní, ekonomické a technické vědy.

Cílem studia je poskytnout studentům reálné vzdělání se zaměřením na aplikovanou matematiku a připravit je na studium navazujících oborů magisterského studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat rozvinuté matematické myšlení orientované i na jiné obory exaktních a společenských věd;
  • dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky;
  • využívat moderní výpočetní techniky.
(?)

Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů výzkumu a praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech zpracování hromadných dat a na jejich analýze. Předpokládá se uplatnění v institucích interdisciplinárního charakteru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obor je koncipován jako modulární. To znamená, že student si volbou příslušného modulu určí cíl svého studia. Při tom je modul

Matematické modelování a informační technologie povinný, k němu si student zvolí další modul, a to nejpozději při zápisu do 3. semestru.

Bakalářská práce by měla obsahově korespondovat s vybraným volitelným modulem.

Standardní doba studia je 3 roky.

K dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu Matematika ve studijním oboru Modelování a výpočty musí každý student

zapsat a úspěšně ukončit všechny povinné předměty a respektovat při tom jejich stanovené návaznosti. Kromě povinných předmětů v jednotlivých modulech musí student absolvovat jazykovou přípravu, sportovní aktivity, zapsat si bakalářskou práci ve zvoleném modulu a absolvovat úspěšně všechny součásti státní závěrečné zkoušky.

Za celé studium musí získat absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 180 kreditů, z toho alespoň 10 kreditů za povinně volitelné předměty v povinném modulu Matematické modelování a informační technologie. Před zadáním bakalářské práce je potřeba získat nejméně 90 kreditů.

Studenti se řídí při průchodu studiem podle kontrolních šablon Informačního systému Masarykovy univerzity pro svůj imatrikulační ročník. Základní informace o studijním oboru jsou zveřejněny na

internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky (http://www.math.muni.cz) v sekci "Pro studenty".

(?)

K dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu Matematika ve studijním oboru Modelování a výpočty je nutné absolvovat úspěšně všechny součásti státní závěrečné zkoušky. Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky.

Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi, resp. o možných využitích.

U ústní zkoušky student obdrží tři otázky z tématických okruhů

Základy matematiky, Základy informačních technologií a Základy výpočetních modelů a metod. Podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky (http://www.math.muni.cz) v sekci "Pro studenty".

(?)

V navazujících studiích budou absolventi oboru vzděláváni jako budoucí odborníci se solidním matematickým vzděláním v širším spektru exaktních a společenských věd (zejména chemie, ekonomie, biologie, aplikovaná matematika, aplikovaná informatika).

Absolventi mohou také pokračovat v magisterském navazujícím studiu v libovolném neučitelském oboru programu Matematika, přičemž je nutné složit přijímací zkoušky pro příslušný obor. Vhodné pro další studium jsou například obory Statistika a analýza dat nebo Matematické modelování a numerické metody.

(?)
0
Aktivní studenti
26

Specifikace oboru

Obor: Modelování a výpočty
Zkratka: MOD
Kód: 1802R035
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika

Informace o studijním oboru jsou zveřejněny na

internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky (http://www.math.muni.cz) v sekci "Pro studenty".

Nejčastěji zapisované předměty