Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Matematikou k reálnému životu!

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Magisterské studium tohoto oboru bude směřováno na zvládnutí hlubších aplikačních matematických znalostí vhodných pro další vědní obory. Cílem studia je vychovávat absolventy s hlubokým aplikačním matematickým základem, se zaměřením na jeho využití v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti;
  • matematické znalosti uplatnit v dalším studovaném oboru;
  • samostatného řešení problémů v dané oblasti.
(?)

Absolvent magisterského programu Aplikovaná matematika získá solidní všeobecné znalosti matematických disciplín a hlubší znalosti aplikované matematiky. Absolventi tak budou připraveni na samostatné komplexní řešení problémů v dané oblasti od navržení vhodného matematického modelu, jeho ověření včetně algoritmizace a počítačové implementace.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Požadavky na skladbu předmětů:

K dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu Matematika ve studijním oboru Aplikovaná matematika pro víceoborové studium musí každý student:

1. Získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 60 kreditů. Pokud si student zvolil diplomovou práci z matematiky, musí získat za celé studium nejméně 15 kreditů za povinně volitelné předměty bez diplomové práce z matematiky. Pokud si student zvolil diplomovou práci z druhého oboru, musí získat za celé studium nejméně 26 kreditů za povinně volitelné předměty.

2. Zapsat a úspěšně ukončit všechny povinné předměty a respektovat při tom jejich stanovené návaznosti.

3. Pokud si student zvolil diplomovou práci z matematiky, musí získat všechny kredity za diplomovou práci, přičemž za předměty Diplomová práce 1 a Diplomová práce~2 získá po 5 kreditech a za předměty Diplomová práce 3 a Diplomová práce 4 získá po 10 kreditech. Student je povinen zvolit si téma diplomové práce nejpozději do konce 3. týdne výuky v 1. semestru.

4. Získat minimální počty kreditů z ostatních bloků podle čl. 2, odst. 4 předpisu Výuka a tvorba studijních programů, především 2 kredity za jazykovou přípravu.

5. Za absolvování předmětů povinně volitelných, diplomové práce z matematiky, doporučených volitelných a volitelných z širšího matematického základu získat minimálně 45 kreditů. Předměty z širšího matematického základu jsou předměty vyučované na Přírodovědecké fakultě, jejichž kód začíná písmenem M, s výjimkou kódů začínajících trojicí písmen MBT, MBP nebo MBK.

6. Absolvovat úspěšně všechny součásti státní závěrečné zkoušky.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce (pokud ji student v daném oboru vypracoval) a z ústní zkoušky.

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba:

Zpracováním diplomové práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu a úroveň prezentace.

Charakteristika ústní zkoušky:

Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.

Průběh ústní zkoušky:

U ústní zkoušky student obdrží dvě otázky, přičemž první bude ze společné skupiny otázek A a druhá bude z jedné z volitelných skupin otázek B resp. C (dle rozhodnutí studenta).

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujících doktorských studijních oborech Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování a Obecné otázky matematiky.

(?)
0
Aktivní studenti
8

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Zkratka: AMV
Kód: 1103T037
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika

Další informace

Doplňující údaje k magisterskému studiu na ÚMS:

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html.