Finanční matematika

Od rizika k jistotě

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Současná finanční praxe je nemyslitelná bez použití celé řady sofistikovaných matematických technik a modelů. Hlavním cílem studia magisterského oboru Finanční matematika je ovládnout jak praktické, tak teoretické aspekty těchto metod. Obor je především zaměřen na kvantitativní metody a modely finanční matematiky. Studium poskytuje pevné matematické základy, které dovolují úplné pochopení takových modelů, včetně jejich citlivosti na změnu parametrů a porušení některých předpokladů modelu. Dalším cílem je seznámit studenty s praktickými aspekty analýzy rizika, například použití scoringových technik, včetně příslušných programovacích dovedností

Koncepce studia se opírá o tři základní pilíře, v nichž poskytuje studentům pevné základy pro aplikace matematických modelů v praxi. Prvním pilířem je ovládnutí pokročilejších matematických technik spektrální a funkcionální analýzy a řešení diferenciálních rovnic. Na to navazuje ovládnutí technik analýzy stochastických procesů a následně samotných modelů finanční matematiky, včetně jejich praktických aspektů. V rámci studia obor nabízí také několik volitelných předmětů orientovaných na aktuárskou (pojistnou) matematiku.

Studijní obor Finanční matematika je zajišťován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU, která garantuje ekonomické předměty vyučované ve studijním oboru. Obor je určen primárně pro studenty, kteří absolvovali bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika. Jde o studenty s analytickým myšlením a zájmem o aplikace matematiky v praxi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat vhodné matematické modely pro analýzu a predikci finančních časových řad a vývoj úrokových měr;
  • analyzovat a konstruovat portfolia požadovaných vlastností;
  • ovládat techniky použití a oceňování opcí a dalších finančních derivátů s důrazem na jejich využití pro zajištění firem vůči tržním rizikům;
  • posoudit rizika využití investičních nástrojů;
  • ovládat současný software používaný ve finanční praxi;
  • využít a kombinovat potřebné programovací techniky.
(?)

Absolventi magisrerského oboru Finanční matematika najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, auditorských a konzultačních společnostech, jako firemní finanční analytici a ve státní správě.

V pojišťovnách mohou zastávat především pozice pojistných matematiků a zodpovědných pojistných matematiků. V bankovním sektoru mohou pracovat například na pozicích analytiků, specialistů controllingu a na manažerských pozicích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru Finanční matematika jsou čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 67 kreditů (včetně kreditů za diplomovou práci a jazykovou přípravu). Z povinně volitelných předmětů, které si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace, musí student získat alespoň 17 kreditů. Zbývajících 36 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba diplomové práce a ústní zkouška.

Při ústní zkoušce se ověřují znalosti studentů z následujících tří oblastí:

1. Základy matematiky (teorie pravděpodobnosti, diferenciální rovníce, funkcionální analýza, spektrální analýza).

2. Stochastické metody (diskrétní stochastické procesy, Wienerův proces a stochastický integrál, stochastická analýza, analýza časových řad).

3. Matematické modely ve financích (analýza portfolia, diskrétní modely,

spojité modely, finanční deriváty, teorie her, úrokové míry).

Více informací lze nalézt na stránce ústavu:

http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium.html

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru Finační matematika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat například ve studiu v doktorském oboru Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování.

(?)
0
Aktivní studenti
110

Specifikace oboru

Obor: Finanční matematika
Zkratka: FINA
Kód: 1103T024
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N-MA Matematika