Ekologická a evoluční biologie

Poznej a pochop živou přírodu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor poskytuje teoretické znalosti i základní praktické dovednosti v širším oboru biologie, s důrazem na vzdělání botanické, zoologické a ekologické. Základním cílem oboru je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace, zejména v navazujícím magisterském studijním programu Ekologická a evoluční biologie, v němž má možnost výběru zaměření studia na Botaniku nebo Zoologii. Pro tuto volbu se absolvent připravuje již v průběhu bakalářského studia prostřednictvím specializovaných volitelných předmětů, resp. jejich ucelených bloků.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat a reprodukovat základní znalosti z obecné biologie, včetně molekulární biologie, genetiky a fyziologie;
  • vysvětlit a interpretovat základní odborné pojmy užívané v botanice, zoologii a ekologii;
  • poznat či určit typické zástupce středoevropské flory a fauny a zařadit je do fylogenetického systému;
  • rozpoznat zástupce nižších rostlin, hub a bezobratlých na úrovni vyšších taxonů;
  • sebrat biologická data za použití přiměřené metody a správně je analyzovat základními biostatistickými metodami;
  • provést literární rešerši za využití všech relevantních informačních zdrojů, shrnout a interpretovat získané informace;
  • prezentovat výsledky vlastního výzkumu písemnou a ústní formou přiměřené úrovně.
(?)

Absolventi oboru mají základní teoretické a praktické znalosti v rámci obecné biologie, botaniky, zoologie a ekologie. Jsou schopni vykonávat pomocné práce pod vedením odborníků na pracovištích specifikovaných pro uplatnění absolventů magisterských programů. Především jde o univerzity, biologické ústavy Akademie věd ČR, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady a resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu, případně srovnatelné instituce v zahraničí.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v požadované skladbě (počítá se průměrně s 30 kredity za semestr). Doporučený studijní plán je společný pro 1. ročník studia, během kteréhož student musí získat 54 kreditů za povinné předměty. Zbytek kreditů by měl získat především absolvováním některých z volitelných předmětů výslovně doporučených ve studijním katalogu. Od 2. ročníku je vypracován zvlášť pro oba směry studia, tj. Botaniku a Zoologii (podle oboru v kterém student zamýšlí vypracovat bakalářskou práci). Studenti se musí rozhodnout pro směr studia na konci 1. ročníku, tj. před registrací předmětů pro 3. semestr. V 2. ročníku je třeba získat ve směru Botanika 38 kreditů a ve směru Zoologie 30 kreditů za povinné předměty. Ve směru Botanika je nadto třeba získat minimálně 7 kreditů za povinně volitelné předměty, zbytek za předměty volitelné. Ve směru Zoologie si student ve 4. (jarním) semestru volí z kategorii povinně volitelných předmětů jeden ze specializačních předmětů podle zaměření své budoucí bakalářské práce; 26 kreditů by student měl během 2. ročníku získat za volitelné předměty. V 3. ročníku získavají studenti směru Botanika 34 kreditů za povinné, 18 kreditů za povinně-volitelné a zbývajících 8 kreditů za volitelné předměty. Studenti směru Zoologie získávají 25 kreditů za povinné předměty, 4 kredity za povinně volitelné a zbývajících 31 kreditů za volitelné předměty, s přihlédnutím k doporučením ve studijním katalogu.

Studenti musí během studia získat zápočty z dvou tělovýchovných kursů a před zadáním bakalářské práce mít složenou zkoušku z anglického jazyka. Studenti směru botanika jsou povinni za studium absolvovat aspoň dvě povinně volitelná botanická cvičení.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Praxe (ve smyslu stáže apod., tedy nad rámec nabývání praktických dovedností během laboratorních a terénních cvičení) není součástí daného studijního oboru.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z bakalářské práce (k bližším požadavkům viz http://botzool.sci.muni.cz/theses/pokyny_bc.pdf) včetně její obhajoby, a z písemné zkoušky. Písemná zkouška sestává z otázek týkajících se tří okruhů: (1.) Základů systému a evoluce rostlin, (2.) Základů systému a evoluce živočichů a (3.) Základů ekologie. Vypracováním textu odpovědí, včetně případných nákresů apod., student prokazuje faktické znalosti a schopnost jejich logické prezentace a odborného vyjadřování; u všech taxonomických kategorií jsou vyžadovány vědecké názvy. Celková známka je aritmetickým průměrem čtyř známek, tj. hodnocení bakalářské práce a tří částí písemné zkoušky (v nejednoznačných případech rozhoduje komise pro SZZ).

(?)

Přímá návaznost je na Přírodovědecké fakultě MU dána magisterským studijním programem Ekologická a evoluční biologie se svými obory Botanika a Zoologie. Za předpokladu splnění podmínek přijetí může absolvent pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
161

Specifikace oboru

Obor: Ekologická a evoluční biologie
Zkratka: EEB
Kód: 1501R023
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie

Nejčastěji zapisované předměty