Zoologie

Člověk je pouze jeden z milionu známých živočišných druhů na Zemi.

Rozbalit vše

Studium oboru Zoologie poskytuje vzdělání v oblasti ekologické, evoluční a systematické biologie, a to se zaměřením na živočichy. Během studia student získá přehled nejen v oblastech evoluce a ekologie živočichů, ale i zkušenost s terénním výzkumem a schopnost interpretovat poznatky na ekosystémové a krajinné úrovni. Absolventi jsou schopni řešit samostatně nebo v týmech odborné problémy týkající se (1) ekologie živočichů na úrovni jedinců, druhů i celých společenstev, (2) ochrany přírody a životního prostředí, (3) mezidruhových interakcí například v ochraně před živočišnými škůdci, (4) otázky živočišné fylogeneze a systematiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické znalosti a speciální praktické dovednosti v oblasti zoologie, s profilací na ekologii, evoluci a systematiku živočichů, zejména v oborech evertebratologie (včetně entomologie), hydrobiologie, parazitologie a vertebratologie;
  • orientace v biodiverzitě střední Evropy, v závislosti na svém zaměření však jsou schopni rozšířit své znalosti a aplikovat získané metodické postupy na jakýkoliv ekosystém nebo biom na Zemi.
(?)

Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění zejména v základním i aplikovaném výzkumu a ve výuce na biologických pracovištích univerzit, v základním i aplikovaném výzkumu v biologických ústavech Akademie věd ČR, ve státních institucích zabývajících se ochranou přírody a životního prostředí, v soukromých firmách provádějících expertízy pro oblast ochrany přírody a životního prostředí, v přírodovědeckých odděleních muzeí, v zoologických zahradách, v resortních ústavech zemědělského a lesnického výzkumu a na analogických pracovištích v zahraničí, v nevládním a soukromém sektoru zabývajícím se problematikou ekologické biologie a biodiverzity (ochrana přírody, kontrola kvality vod, revitalizační zásahy, chovatelství atp.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Student se řídí se platným Studijním a zkušebním řádem MU. Optimální struktura studia je navržena v aktuálním Studijním katalogu Biologie pro daný akademický rok. Vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu je zákonným právem studenta. Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného studijního plánu, který rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby dvou let a může se stát závazným jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho studují splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené studijní plány.

(?)

Závěrečná státní zkouška se skládá podle Studijního řádu MU z: A) obhajoby diplomové práce a B) ústní zkoušky, která se provádí před komisí složené nejméně z 5 členů. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a odborné diskuze. Zkouška seskládá ze tří povinných okruhů: Ekologie živočichů, Fylogeneze a ekologie bezobratlých, Fylogeneze a ekologie obratlovců a z jednoho volitelného okruhu podle specializace studenta: a) Entomologie, b) Etologie a behaviorální ekologie, c) Hydrobiologie, d) Parazitologie, e) Půdní zoologie. Detailní informace k jednotlivým otázkám viz stránky Ústavu botaniky a zoologie (http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_zoologie_mgr.pdf).

(?)

Tento typ vzdělání absolventovi poskytuje vhodné předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie a to jak na domácí, tak na dalších českých nebo zahraničních univerzitách obdobného zaměření.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Zoologie
Zkratka: ZOOL
Kód: 1502T003
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1531 Rig-EB Ekologická a evoluční biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Další informace o studiu a dění na Ústavu botaniky a zoologie naleznete zde: http://botzool.sci.muni.cz/