Matematická biologie

Analyticky myslet, pracovat a objevovat

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Matematická biologie je obor zabývající se využitím matematických a analytických přístupů v biologickém a medicínském výzkumu. Tento obor je šancí pro všechny zájemce o biologii, kterým není cizí logické myšlení, matematika a práce s počítači.

Cílem studia je poskytnout absolventům vzdělání v přírodovědných oborech biologie, aplikované matematiky a informatiky se zaměřením na matematické analýzy biologických a biomedicínských problémů. Absolventi získají přehled ve všech základních biologických disciplínách, dále znalost matematických metod (statistika, matematické modelování, analýza dat) a informačních technologií využitelných v aplikovaném výzkumu. Praktická část výuky je zaměřena na aplikace matematických metod a informačních technologií v řešení konkrétních problémů. Především dle zaměření bakalářské práce a volbou volitelných předmětů se studenti profilují do tří základních směrů:

1) Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;

2) Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;

3) Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním teoretickým a metodickým principům v biologii a matematice;
  • řešit zadanou úlohu analýzy nebo modelování biologických, medicínských či environmentálních dat a definovat dílčí otázky řešené úlohy;
  • provést rešerši stavu řešení zadaného problému v české i zahraniční odborné literatuře;
  • vybrat vhodné matematické metody pro řešení zadané úlohy;
  • zvolit a použít dostupný software realizující za stanovených podmínek vybrané matematické metody;
  • formulovat závěry z výsledků matematického řešení zadané úlohy.
(?)

Absolventi mohou najít uplatnění při zpracování biologických a medicínských dat v akademické i komerční sféře (výzkum, zdravotnictví, farmakologie, ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví), v managementu klinických studií, popřípadě v jiných oblastech zabývajících se správou a zpracováním dat.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Skladba studijního plánu oboru se řídí Opatřením děkana č.3/2008 (OP 3/2010) „Výuka a tvorba studijních programů“. Standardní doba studia oboru je šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů, přičemž součástí ukončení studia je i příprava a obhajoba bakalářské práce.

Pro bakalářský studijní obor matematická biologie AS PřF MU schválil dne 22. 3. 2010 výjimku z OP 3/2008, týkající se kreditové dotace povinných a volitelných předmětů. Výjimka stanoví limity odpovídající požadavkům na dvouoborové studium – max. 158 kreditů pro předměty povinné a povinně volitelné předměty a max. 171 kredit pro předměty povinné, povinně volitelné, doporučeně volitelné a volitelné z širšího vědního oboru.

Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba bakalářské práce a písemné zkoušky z biologie a matematiky.

Dílčí témata zkoušky z biologie jsou: 1) Obecná biologie: základní principy systematiky a fungování živých systémů; stavební prvky buněk, orgánů a orgánových soustav; buněčný cyklus; transportní a metabolické procesy uvnitř buněk a orgánů; základní principy genetiky; orgány rostlin; hlavní orgánové soustavy živočichů. 2) Ekologie: terminologie; ekologické faktory; organismy a jejich prostředí; populace, společenstva a ekosystémy; základní biomy Země; aplikovaná ekologie.

Témata zkoušky z matematiky jsou: Lineární algebra a geometrie; Matematická analýza; Pravděpodobnost a statistika; Signály a systémy.

Více informací lze nalézt na stránce: http://www.matematickabiologie.cz/index.php?pg=pro-studenty--statni-zaverecne-zkousky

(?)

Na tento studijní obor navazuje magisterské studium oboru Matematické biologie, v jehož rámci dochází k užší specializaci a prohlubování znalostí v určité biologické, matematické nebo informatické oblasti dle specializace studenta.

(?)
0
Aktivní studenti
91

Specifikace oboru

Obor: Matematická biologie
Zkratka: BIMAT
Kód: 1501R006
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1530 B-EXB Experimentální biologie

Další informace o studiu matematické biologie lze najít na stránkách věnovaných tomuto oboru:

- http://www.matematickabiologie.cz/

- http://studuj.matematickabiologie.cz/

Nejčastěji zapisované předměty