Matematická biologie

Analyticky myslet, pracovat a objevovat

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující magisterský obor matematická biologie prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim specializovat se především ve třech základních směrech:

1) Zpracování a analýza biologických, genomických a proteomických dat;

2) Zpracování, analýza a modelování klinických, fyziologických a epidemiologických dat;

3) Zpracování, analýza a modelování environmentálních dat.

Studenti si během studia v návaznosti na znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia prohloubí teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických postupů používaných při analýze a modelování biologických dat ve všech třech výše uvedených oblastech. Praktická část výuky je společně s tématy diplomových prací zaměřena na aplikace matematických metod a informačních technologií v řešení konkrétních problémů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním i pokročilým teoretickým a metodickým principům v biologii a matematice;
  • používat základní metody řešení diferenciálních rovnic a aplikovat jednoduché souvislé deterministické modely v biologii a medicíně;
  • používat stochastické metody pro hodnocení, modelování a predikci vztahů a jevů v biologii a medicíně;
  • řešit zadanou úlohu analýzy nebo modelování biologických, medicínských či environmentálních dat a definovat dílčí otázky řešené úlohy;
  • provést rešerši stavu řešení zadaného problému v české i zahraniční odborné literatuře;
  • vybrat vhodné matematické metody pro řešení zadané úlohy, případně navrhnout jejich modifikace, splňující specifické podmínky zadané úlohy;
  • vytvořit software realizující za stanovených podmínek vybrané nebo nově navržené matematické metody;
  • formulovat a formou písemnou i ústní prezentovat závěry z výsledků matematického řešení zadané úlohy;
(?)

Absolventi mohou po dokončení studia zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra klinického výzkumu, ústavy Akademie věd ČR), nebo zamířit do oblasti zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), privátní sféry (farmaceutické firmy, firmy vedoucí a hodnotící klinické studie, společnosti pro marketingové průzkumy) či dalších oborů (zdravotní pojišťovny, státní správa).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Skladba studijního plánu oboru se řídí Opatřením děkana č.3/2008 (OP 3/2010) „Výuka a tvorba studijních programů“. Standardní doba navazujícího studia oboru Matematická biologie jsou čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů, 86 kreditů za předměty povinné (včetně kreditů za přípravu diplomové práce) a povinně volitelné předměty a 102 kredity za předměty povinné, povinně volitelné, doporučeně volitelné a volitelné z širšího vědního oboru. Součástí bloku povinných předmětů je skupina jazykových předmětů, jejichž povinným uzavřením je zkouška z pokročilé odborné angličtiny / francouzštiny / němčiny / ruštiny / španělštiny. Součástí ukončení studia je i příprava, vypracování a obhajoba diplomové práce.

Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška z matematické biologie svou strukturou odpovídá zaměření oboru, součástí státní závěrečné zkoušky je tedy ústní obhajoba diplomové práce a ústní zkoušky z biologie a matematiky.

Témata zkoušky z biologie jsou: 1) Obecná biologie a 2) Ekologie. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a doporučené literatury.

Témata zkoušky z matematiky jsou: 1) Deterministické metody a modely a 2) Stochastické metody a modely. Nejprve student odpovídá na otázky v rámci povinných témat z obou výše uvedených oblastí, následně si vybere jednu z oblastí a odpovídá na otázky týkající se pokročilejších témat z vybrané oblasti.

Více informací lze nalézt na stránce:

http://www.matematickabiologie.cz/index.php?pg=pro-studenty--statni-zaverecne-zkousky

(?)

Absolventi magisterského studia matematické biologie mohou vykonat v oblasti studia matematické biologie i státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul "doktor přírodních věd" (ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem).

Absolvent magisterského oboru matematická biologie může po splnění podmínek přijetí pokračovat i v libovolném doktorském studiu, např. na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě MU.

(?)
0
Aktivní studenti
65

Specifikace oboru

Obor: Matematická biologie
Zkratka: BIMAT
Kód: 1501T006
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1530 N-EXB Experimentální biologie

Další informace o studiu matematické biologie lze najít na stránkách věnovaných tomuto oboru:

- http://www.matematickabiologie.cz/

- http://studuj.matematickabiologie.cz/