Učitelství biologie pro střední školy

Biologie pod školní lupou

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor je koncipován jako dvouoborový a navazuje na příslušné bakalářské studium oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Absolvent tohoto oboru je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, korespondujících se zaměřením jeho diplomové práce. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět aktuálním poznatkům základních biologických disciplin;
  • transformovat vědecké biologické znalosti do školní praxe;
  • srozumitelně vysvětlit studentům SŠ složité biologické jevy a jejich principy;
  • vést studenty k aplikaci teoretických biologických poznatků v praxi;
  • přesvědčovat studenty, aby na základě biologických poznatků chránili své zdraví, respektovali zdravý životní styl a chránili životní prostředí.
(?)

Absolvent získává plnou způsobilost k výuce biologie na gymnáziích nebo jiných středních školách s výukou biologie. Tuto způsobilost může získat i absolvent jiných oborů studijního programu Biologie za předpokladu, že absolvuje všechny povinné předměty studijního oboru Učitelství biologie pro SŠ včetně pedagogické praxe, které nebyly součástí jeho dosavadního studijního programu. Dále je student schopen pracovat jako pedagog v domech dětí a mládeže, v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, příp. na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti absolvovat všechny povinné a povinně volitelné předměty a získat celkově 120 kreditů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Pedagogická praxe 1 - třítýdenní praxe ve vybrané škole. Praxe bývá organizována zpravidla v zářípřed začátkem prvního semestru magisterského studia.

Pedagogická praxe 2 - povinností studenta je absolvovat alespoň 10 hodin náslechů, 10 hodin výstupů pod dohledem cvičného učitele a odvést 10 hod asistentských prací na škole.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je úspěšné absolvování státní závěrečné zkoušky. Zkouška je ústní a její nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce (pokud není zpracovávána na druhém souběžně studovaném oboru). Více informací lze nalézt na webu Ústavu botaniky a zoologie.

(?)

Absolvent magisterského oboru může na Přírodovědecké fakultě MU v závislosti na zaměření své diplomové práce pokračovat v příslušném oboru doktorského studia (po splnění podmínek přijetí).

(?)
0
Aktivní studenti
73

Specifikace oboru

Obor: Učitelství biologie pro střední školy
Zkratka: UB
Kód: 7504T029
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/